بررسی ساختار، فرایند و فعالیت های بخش اورژانس در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) در سال 1386

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. بیمارستان از اجزای بسیاری برای ارائه خدمت به بیماران تشکیل شده است و روابط بین این اجزا بایستی از یکپارچگی لازم برخوردار باشد، زیرا نقص در هریک از اجزا منجر به ایجاد مشکل در روند ارائه خدمت به بیمار می گردد . بطور کلی بمنظور ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات تشخیصی و درمانی بخش اورژانس توجه به 3 محور اساسی ساختار ، فرآیند و فعالیت از ضروریات بوده و در صورت توجه به این موارد می توان انتظار داشت که این بخش بتواند خدمات مطلوب و موثری را به نیازمندان ارائه نماید هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار ، فرآیند و فعالیت بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و مقایسه آن با استانداردهای موجود وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است . مواد و روش ها. این مطالعه به صورت مقطعی انجام گرفته است . در بخش توصیفی به بررسی مشخصات دموگرافیک سرپرستان اورژانس و در بخش تحلیلی به بررسی رابطه بین متغیرهای وابسته با یکدیگر و همچنین رابطه متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته پرداخته است . جامعه آماری و حجم نمونه شامل بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) می باشد . داده ها از طریق مشاهده و پرسشنامه و نیز بررسی دفاتر و اسناد موجود جمع آوری گردید . آنالیز توصیفی با استفاده از فراونی ، درصد فراوانی ، میانگین و انحراف معیار بیان شد و آنالیز تحلیلی با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون من ویتنی و همچنین تست دقیق فیشر انجام شد . نتایج. در این پژوهش بیمارستان های مورد مطالعه با کسب میانگین امتیاز 04/76 در وضعیت نسبتا مطلوب قرار داشتند . شاخص فعالیتها با کسب میانگین امتیاز 94 درصد در حد مطلوب، شاخصهای مدیریت و فضا و تسهیلات و تجهیزات به ترتیب با کسب میانگین امتیاز 27/87 و 01/79 درصد در حد نسبتا مطلوب ، و شاخص های نیروی انسانی، فرآیند و دستورالعملها به ترتیب با کسب میانگین امتیاز 83/65، 33/58 و 37/70 درصد در حد متوسط قرار داشتند .همچنین بین بین نیروی انسانی و شاخص فضا ، تسهیلات و تجهیزات و بین فرآیند آموزشی و شاخص فعالیت ها رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد (05/ (P < . بحث. اکثر بیمارستان های مورد مطالعه از نظر شاخص های مورد مطالعه در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند اما در خصوص برخی شاخص ها مانند شاخص فضا ، تسهیلات وتجهیزات وشاخص فعالیت ها مانند ارتباط ارجاع بیماران و تخت های موجود ، مغایرت هایی بصورت نسبی در مقایسه با استانداردهای وزارت متبوع مشاهده گردید که نیاز به توجه مستمر دارد. با توجه به ماهیت بیمارستانها و آمادگی اورژانس برای رویارویی با حوادث توجه به استانداردها و رعایت آنها امری ضروری است .

کلیدواژه‌ها