بررسی اثر گندزدایی آب با کلر بر رها سازی و حذف اندوتوکسین

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. اندوتوکسین باکتریائی یک ترکیب لیپوپلی ساکاریدی است که تماس با آن باعث اسهال ، استفراغ، تب ، کاهش فشار خون سیستولیک، شوک ، انعقاد درون رگ و مرگ میگردد.هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر کلر زنی آب در رهاسازی و حذف اندوتوکسین به عنوان فرآورده جانبی گند زدائی در آبهای آلوده بود. مواد و روش ها. در این مطالعه تاثیراشکال و غلظت های مختلف کلرآزاد بر گندزدائی آب آلوده به اشرشیاکلی(25922 ATCC ) با دانسیته باکتریایی 5/0 مک فارلند در رهاسازی وحذف اندوتوکسین حاصله از مرگ این باکتری در راکتور منقطع با حجم 50 میلی لیتر مورد بررسی قرار گرفت. گندزدایی با زمان تماس 40 دقیقه و شمارش باکتری ها با استفاده از روش کشت درپلیت انجام گردید. اندازه گیری اندوتوکسین در طی فرآیند گندزدائی با تناوب زمانی 40،30،20،10،5 دقیقه و روش رنگ سنجی1و9 دی متیل متیلن بلو با اسپکترفتومتر در طول موج 535 نانومترانجام شد. نتایج. کلر به عنوان یک گندزدای متداول ، باعث گندزدائی عوامل باکتریایی گرم منفی و رها سازی اندوتوکسین میگردد ولی کلرآزاد موجود در مدت زمان متداول گندزدایی (30-15 دقیقه)تاثیری بر حذف اندوتوکسین ندارد. همچنین اشکال مختلف کلر آزاد و غلظت های مختلف آنیون نیترات که از عوامل شیمیایی متداول در آبهای سطحی حاوی اندوتوکسین است تاثیری برمیزان رها سازی و حذف اندوتوکسین ندارد.تنها عامل موثردرمیزان رها سازی اندوتوکسین دانسیته باکتریائی موجود در آب است. بحث. با توجه به اینکه اندوتوکسین اثرات سوء بهداشتی متعددی دارد و در شرایط مختلف صحرایی و نظامی غالبا از کلرزنی به عنوان گزینه نهائی جهت سالم سازی آبها استفاده می شود، لازم است ازگندزداهائی استفاده شود که ضمن گندزدائی کامل آب تولید فرآورده های جانبی نظیر اندوتوکسین و سایر سموم میکروبی بر سلامت مصرف کنندگان تاثیر سوء نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها