دیسانتری باسیلی و تغییر سیمای اپیدمیولوژیک آن

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

مقدمه. دیسانتری باسیلی توسط گونه های باکتریایی موجود در جنس شیگلا ایجاد می شود. عفونت های ناشی از گونه های شیگلا یکی از عوامل مهم ایجاد اسهال در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. در این مطالعه سیمای دیسانتری ناشی از شیگلا از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روش کار. این مطالعه شامل مرور و جمع بندی اطلاعات جدید مربوط به دیسانتری باسیلی در کشور می باشد. موارد اندمیک شیگلوز در سالهای اخیر در کشور از جنبه های مهم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج. در بررسی های بعمل آمده مشخص گردید در سالهای اخیر سیمای اپیدمیولوژیک دیسانتری باسیلی در کشور تغییر نموده است. بحث. هم اکنون جداسازی شیگلا الگوی کشورهای صنعتی را تبعیت می کند که این یافته از نظر همه گیری شناحتی فوق العاده حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها