بررسی وضعیت کمی پسماندهای بیمارستانی در یکی از بیمارستانهای ‏فوق‌تخصصی بزرگ تهران ‏

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. مواد زائد جامد همیشه به عنوان یکی از آلاینده‌های اصلی محیط زیست مورد توجه بوده و با پیشرفت ‏تکنولوژی و افزایش جمعیت، منجر به تولید بیشتر و متنوع‌تر زباله شده است و توجه خاص به مدیریت مواد زائد جامد ‏از اهمیت بالائی برخوردار می‌باشد. روشهایی که امروزه در بیمارستان‌های ایران اجرا می‌شود در بعضی موارد روشهای ‏کاملی نیست و نیازمند اصلاح می‌باشد. به همین منظور بررسی وضعیت تولید زباله در بیمارستان مورد نظر دارای 682 ‏تخت ثابت و با میانگین 2/431 بیمار بستری در روز جهت تعیین وضع موجود و مقایسه نتایج حاصل با مطالعات ‏مشابه انجام گردید.‏ روش کار. مطالعه انجام شده از نوع توصیفی مقطعی و در خصوص شناخت دقیق کمیت پسماند بیمارستانی ‏می‌باشد. عملیات توزین جداگانه زباله‌های عفونی و شبه خانگی بمدت 85 روز در ایام هفته از شنبه تا جمعه و قبل از ‏تحویل زباله‌های بیمارستان به شهرداری در ساعات 24-23 انجام گردید. داده‌های جمع‌آوری شده به کمک نرم افزار ‏SPSS‏ و آزمونهای آنووا و توکی مورد بررسی قرارگرفت. ‏ نتایج. میانگین دانسیته زباله‌های شبه خانگی و عفونی به ترتیب 15/101 و 63/94 کیلوگرم بر متر مکعب، می‌باشد. ‏میانگین وزن زباله‌های شبه خانگی و عفونی به ترتیب 6/1297 و 86/640 کیلوگرم در روز با میانگین تعداد بیمار ‏بستری 431 نفر در روز بود. نتایج نشان می‌دهند که میانگین وزن زباله شبه خانگی تولیدی در روزهای شنبه الی ‏چهارشنبه نسبت به جمعه اختلاف معنی داری دارند (05/0>‏P‏). میانگین سرانه تولید زباله شبه خانگی و عفونی به ‏ترتیب 07/3 و 52/1 کیلوگرم به ازای هر بیمار بستری بوده است. با توجه به سرانه 58/4 کیلوگرم به ازای هر بیمار ‏بستری برای کل زباله‌های تولیدی، هزینه روزانه فقط بابت زباله تولیدی تحویلی به شهرداری به ازای هر بیمار ‏بستری در روز مبلغ 2131 ریال می‌شود. از کل زباله‌های تولیدی، 67% آن پسماندهای شبه خانگی و 33% آن ‏پسماندهای عفونی هستند.‏ ‏ بحث. در بررسی مدیریت زباله بیمارستانی تعیین وضع موجود و مقدار و سرانه تولید زباله در اولویت نخست است ‏که در این طرح هم مورد توجه قرار گرفته است. تولید 58/4 کیلوگرم زباله‌های شبه خانگی و عفونی به ازای هر بیمار ‏بستری در مقایسه با میزان متوسط سرانه مورد انتظار در تهران و ایران که 71/2 کیلوگرم می‌باشد، و اختصاص 33% ‏زباله تولیدی به زباله عفونی در مقایسه با مقادیر توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت (10%- 15%) رقم بالائی ‏به نظر می‌رسد و نشان دهنده عدم اجرای کامل طرح تفکیک پسماندهای عفونی و شبه خانگی و ضرورت توجه ‏بیشتر به این مسئله می‌باشد. ‏

کلیدواژه‌ها