بررسی شیوع دردهای عضلانی استخوانی در جانبازان نابینای کشور

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. تغییر در تحرک نابینایان موجب استرس بر بافتهای عضلانی استخوانی شده، به مرور زمان اختلالات متعدد عضلانی استخوانی را موجب می‌گردد. هدف از این مطالعه تعیین شیوع دردهای عضلانی استخوانی جانبازان نابینای کشور بود. مواد و روش کار. در این تحقیق از روش مورد پژوهی استفاده و اطلاعات لازم به روش پیمایشی از طریق معاینه و مصاحبه با آزمودنی‌ها جمع‌آوری شد. سپس به روش توصیفی- تحلیلی اطلاعات لازم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمونه‌ها شامل 385 نفر جانباز نابینا از سطح کشور بود که در اردوی تفریحی درمانی جانبازان روشندل کشور در شهریور ماه 1384 در مشهد مقدس شرکت نموده بودند. نتایج. بر اساس یافته‌ها 63/63 درصد از جانبازان نابینای کشور از زانو درد، 84/35 از درد ستون فقرات کمری، 64/30 درصد از درد مفصل مچ پا، 12/30 درصد از درد مفصل شانه و 59/22 درصد از درد ستون فقرات پشتی و گردنی رنج می‌بردند. بحث و نتیجه‌گیری. شیوع دردهای مفصلی در نابینایان، از همتایان سنی خود بسیار بیشتر است و مداخله جدی در جهت پیشگیری، مراقبت و درمان با برنامه‌های آموزشی و درمانی را می‌طلبد. 

کلیدواژه‌ها