بررسی سطح سازگاری و نظام ارزشی در زنان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. این تحقیق با هدف تعیین نظام ارزشی و سطح سازگاری زنان شاغل در سپاه صورت گرفته است. مواد و روش کار. این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی می‌باشد. 662 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه نظام ارزشی، پرسشنامه سازگاری و پرسشنامه مشخصات فردی- خانوادگی را تکمیل کردند. داده‌های به دست آمده با روشهای آماری t-Student و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج. ترجیح‌های ارزشی در کل نمونه به ترتیب عبارتند از: ارزشهای مذهبی، ملی، اجتماعی، خانوادگی، علمی، اقتصادی، هنری، فردی، سیاسی و ارزش جهانی‌سازی. سازگاری خوب با ترجیح ارزش مذهبی رابطه مثبت و با ترجیح ارزش اقتصادی و جهانی‌سازی رابطه منفی داشت ( 05/0 P < ) . بحث. وقتی دیدگاه فرد به سمت ارزشهای اقتصادی و جهانی شدن (تمایل به غرب و غرب‌گرایی، فمینیسم و...) سوق پیدا می‌کند، به ویژه مورد اخیر که با فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه هماهنگ نیست، سازگاری کاهش می‌یابد. 

کلیدواژه‌ها