بررسی مقایسه‌ای اثربخشی کرم Unna`s Boot و بتامتازون در درمان ضایعات خارش‌دار ناشی از سولفور موستارد

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. خارش به عنوان یک عارضه مزمن ناشی از اثر سولفور موستارد بر پوست بدن، معضل عمده‌ای در بسیاری از جانبازان شیمیایی محسوب می‌شود. تاکنون درمانهای علامتی مختلفی نظیر آنتی‌هیستامینها، بی‌حس کننده‌های موضعی و کورتیکواستروئیدها برای کنترل این ضایعه استفاده شده‌اند که هر کدام بنا به دلایلی، محدودیت مصرف گسترده و طولانی مدت دارند. فراورده Unna`s Boot به عنوان یک ترکیب مؤثر و کم عارضه برای التیام خارش مطرح است که ما در این مطالعه بر آن شدیم تا اثر بخشی این دارو را با کورتیکواستروئید موضعی و پلاسبو مقایسه کنیم. مواد و روش کار. در این کارآزمایی بالینی دو سویه کور تصادفی که در بیمارستان بقیه ا...(عج) انجام شد، تعداد 90 بیمار با احراز شرایط مورد نظر وارد مطالعه شده، به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. هر گروه از بیماران یکی از سه داروی کرم بتامتازون 1%، کرم Unna`s Boot و کرم پلاسبو را به مدت سه هفته، هر شب یک واحد بند انگشت در یک محل ثابت و مشخص خارش‌دار استفاده کردند. برای ارزیابی اثرات داروها از دو معیار امتیاز خارش و VAS ( Visual Analysis Score ) پیش از مداخله دارویی و بلافاصله پس از اتمام دوره درمان استفاده کردیم. نتایج. از تعداد 90 بیمار وارد مطالعه شده ، 75 بیمار درمان را به انتها رساندند و 15 بیمار دیگر به علت عدم مصرف مرتب دارو از مطالعه خارج شدند. هر سه دارو باعث کاهش معنی‌دار امتیاز خارش بر اساس VAS شدند (001/0 P < ). دو داروی بتامتازون و Unna`s Boot با اختلاف معنی‌داری مؤثرتر از کرم پلاسبو بود ولی علیرغم مؤثرتر بودن کرم بتامتازون نسبت به Unna`s Boot ، این دو دارو تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (05/0 P < ). بحث. خارش در جانبازان شیمیایی یک عارضه مزمن است که نیاز به درمان طولانی مدت علامتی دارد. با توجه به عوارض جانبی قطعی مصرف طولانی مدت کورتیکواستروئیدهای موضعی، به همراه اثر بخشی تقریباً یکسان کرم بتامتازون و Unna`s Boot ، به نظر می‌رسد Unna`s Boot انتخاب مناسبتری برای کنترل خارش این بیماران باشد. 

کلیدواژه‌ها