میزان شیوع انگلهای روده‌ای در پرسنل نیروی دریایی سپاه پاسداران در سال 1385

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. نیروهای نظامی در معرض ابتلا به انگلهای روده‌ای هستند و این بیماریها باعث ضعف پرسنل و کاهش راندمان آنان می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع این بیماری در پرسنل دریایی سپاه می‌باشد. مواد و روش کار. این مطالعه یک بررسی مقطعی- توصیفی تصادفی ساده است که در 1002 نفر از پرسنل نظامی شهر بندرعباس و جزایر آن در سال 1385 طی دو هفته انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک و آب آشامیدنی بررسی و نمونه‌های مدفوع به روش مستقیم آزمایش شد. نتایج. تمام افراد مرد بودند و میانگین و انحراف معیار سنی 29/2 ± 08/21 سال داشتند. تعداد 299 نفر (80/29%) انگل روده‌ای داشتند که 4/8% انتاموبا کلی، 6/6% ژیاردیا، 2/2% انتاموبا هیستولیتیکا و دیسپار و 7/1% آسکاریس بود. شیوع انگلها با متغیرها ارتباط معنی‌داری نداشت. بحث. ابتلا به انگلها باعث عوارض گوارشی پرسنل و کاهش راندمان آنان می‌شود. در این مطالعه حدود 30% افراد مورد مطالعه مبتلا به انگل بودند، لذا بررسی شیوع انگلی در محل‌های نظامی با بهداشت پایین همراه با آموزش پرسنل در مورد رعایت بهداشت و مصرف آب سالم توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها