بررسی میزان PTSD در بیماران مبتلا به پرخاشگری مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان بقیه‌ا...(عج) در سال 1384

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. پرخاشگری یکی از علائمی است که به طور شایعی در میان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه (PTSD) دیده می‌شود؛ ولی مشخص نیست میزان شیوع PTSD در بیماران پرخاشگر چقدر می‌باشد. این مطالعه به منظور بررسی شیوع PTSD در میان بیماران دچار پرخاشگری انجام شده است. مواد و روش کار. این مطالعه بر روی 100 بیمار مبتلا به پرخاشگری که از میان مراجعه کنندگان به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان بقیه ا... (عج) تهران به طور تصادفی انتخاب شده‌اند، انجام شده است که برای ارزیابی وجود یا عدم وجود پرخاشگری از یک پرسشنامه خودساخته و برای بررسی وجود یا عدم وجود PTSD از معیارهای DSM-V و برای ارزیابی شدت بیماری PTSD از پرسشنامه Impact of Event Scale (IES) استفاده شده است. نتایج. در این مطالعه میانگین سنی بیماران مورد بررسی 8/9 ± 7/36 سال بود. 77 درصد از بیماران مذکر و 23 درصد مونث بودند. نتایج نشان می‌داد که 46 درصد از بیماران پرخاشگر دارای PTSD بودند . شدت بیماری در 5/6 درصد تحت بالینی، 2/15 درصد خفیف، 5/43 درصد متوسط و 8/34 درصد شدید بود. بحث. با توجه به این که نزدیک به نیمی از بیماران پرخاشگر، مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بودند، توصیه می‌گردد در مورد بیماران پرخاشگر به این عامل زمینه‌ای نیز توجه شود. 

کلیدواژه‌ها