بررسی عوامل مرتبط با ناسازگاری زناشویی در جانبازان مبتلا به PTSD

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. تحقیقات نشان داده است که افراد مبتلا به PTSD از مشکلات زناشویی بیشتری رنج می‌برند و همسران آنها از احساس رضایت زناشویی کمتری برخوردارند. بر این اساس تحقیق حاضر درصدد بر آمده است تا برخی عوامل مرتبط با ناسازگاری زناشویی را در بین جانبازان مبتلا به PTSD شناسایی و تعیین کند. مواد و روش کار. در این پژوهش که به روش همبستگی انجام شد ، تعداد 110 نفر جانباز مبتلا به اختلال PTSD ، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات عبارت بودند از آزمون رضایت زناشویی انریچ، مقیاس تشخیص PTSD و چک لیست اختلالات جنسی مبتنی بر نسخه چهارم DSM . داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از شاخص‌های آماری از قبیل محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و ضریب رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج. نتایج نشان داد که حدود 5/45% از جانبازان مبتلا به PTSD از ازدواج و روابط زناشویی خود ناراضی هستند و بین مشکلات جنسی و شدت علائم PTSD و ناسازگاری زناشویی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (05/0 P < ). مشکلات جنسی و شدت علائم PTSD مهم‌ترین عامل در پیش‌بینی میزان ناسازگاری زناشویی در بین جانبازان دچار اختلال PTSD هستند. بحث. مطابق نتایج، لازم است مداخلات خانواده درمانی و به ویژه زوج درمانی جزء برنامه‌های اصلی در درمان جانبازان PTSD قرار گیرد. این درمان‌ها بر بهبود روابط دوتایی و روابط جنسی متمرکز شود.

کلیدواژه‌ها