آلودگی رادیواکتیو حاصل ازحمله هسته‌ای درمنابع گیاهی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

  پس ازیک حمله هسته‌ای یاحادثه مشابه آن، مواد رادیواکتیو در محیط پخش شده و باعث آلودگی می‌گردد. این آلوگی وارد هوا، آب، خاک و نیز گیاهان و جانوران می‌شود. انسان به‌عنوان مهمترین جزء محیط هم از طریق محیط فیزیکی اطراف و هم از طریق منابع گیاهی وجانوری آلوده درمعرض آلودگی رادیواکتیو پخش شده در محیط می‌باشد و تحت تأثیر سمیت شیمیایی و نیز سمیت تشعشعی این مواد قرار می‌گیرد.   دراین میان گیاهان به‌عنوان منبع اصلی پایه غذایی انسان که به‌صورت مستقیم پردازش شده، و یا با واسطه مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشند. بنابراین، بررسی آلودگی رادیواکتیو قابل جذب در محیط گیاهی، رادیونوکلئیدهای مهم جذبی، کمیت وکیفیت جذب آنها درگیاهان مختلف، پارامترهای مؤثر در جذب، تجمع رادیونوکلئیدی درگیاه، سرعت و نحوه انتقال آلودگی به جانوران، انتقال آلودگی به ‌محصولات دامی، انتقال آلودگی به انسان به‌ویژه از طریق محصولات غذایی گیاهی، از جمله مواردی هستند که قابل توجه می‌باشند.   شناخت کمی وکیفی این موارد در مجموع، به مردم به‌طور اعم و به ارگان‌ها و سازمان‌های مسئول وتصمیم‌گیرنده به‌طور اخص، این توانایی را می‌دهد که درجریان یک جنگ هسته‌ای، استراتژی خود را درقبال منابع گیاهی مختلف که تأثیر زیادی درابعاد مختلف زندگی انسان دارند، تعیین کنند و در کوتاه مدت و بلند مدت نحوه استفاده از این منابع را مشخص نمایند. 

کلیدواژه‌ها