اثر سولفورموستارد بر سلول جامی ایلئوم موش بزرگ صحرایی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. گاز خردل، سیتوتوکسیک‌ وژنوتوکسیک‌ است. این ماده باعث ضایعات نکروزی سلول‌های‌ پوششی‌ دستگاه‌‌ تنفس‌ و گوارش‌ می‌گردد. اسهال شدید و کاهش تعداد سلول‌ها و وزن بدن را به‌همراه دارد. نظر به اهمیت‌ ایلئوم‌ در جذب‌ یون‌ها و الکترولیت‌ها و نیز نقش سلول‌های‌ جامی، بر آن شدیم‌ تا اثر خردل بر روی این‌ سلول‌ها را ‌ مورد مطالعه‌ قرار دهیم‌. روش ها. در این‌ مطالعه‌ تعداد 66 رأس‌ موش‌ بالغ‌ از نژاد Albino Nmri به وزن‌ 20 ± 200 گرم‌ انتخاب‌ و به‌طور تصادفی‌ به‌ 5 گروه‌ تقسیم‌ شدند. گروه‌ اول‌ کنترل‌، گروه دوم‌ دریافت‌کننده حلال ، ‌ به‌عنوان‌گروه‌ شم‌ و 3 گروه‌ دیگر به‌ترتیب مقدار 5/2، 5 و10 mg/kg گاز خردل ب ه‌ صورت تزریق داخل صفاقی ( IP ) دریافت‌ کردند. در روزهای‌ دوم‌ و پانزدهم ( هفته‌ دوم ) ‌ و پنجاه‌ و هفتم ( هفته‌ هشتم) موش‌ها کشته و تشریح شدند. س پس از ایلئوم آنها نمونه‌برداری انجام شد . از نمونه‌ها پس‌ از فیکس‌ و قالب‌گیری، برش‌های‌ متوالی‌ به‌ ضخامت ‌ m m 5 تهیه‌ و با هماتوکسیلین‌ ائوزین‌ و Alician blue رنگ‌آمیزی‌ شد. برای‌ بررسی از Eye piece و ست‌ نرم‌افزاری‌ و سخت‌افزاری ‌ Motic استفاده گردید. یافته ها. ‌این‌ تحقیق ‌نشان‌ داد، خردل باعث‌ کاهش‌ وزن‌ شدید در کوتاه‌ مدت‌ شده‌ ولی‌ در دراز مدت، میزان‌ کاهش روند نزولی دارد. همچنین باعث ریزش پرزها و ارتشاح سلول‌های آماسی شده و نیز بر روی‌ سلول‌های‌ جامی‌ بافت ‌پوششی‌ ایلئوم‌ اثر کرده‌ و کاهش‌ آن‌ را ب ه دنبال‌ دارد (001/0> P ) . نتیجه گیری. کاهش سلول‌های جامی در گروه mg/kg 5/2 و زمان بیست و چهار ساعت معنی‌دار نبود که احتمالاً به دلیل اثرات کم سمیت این دوز است. اما تعداد سلول‌های جامی در گروه‌های 5 و 10 mg/kg با زمان 24 ساعت در مقایسه با گروه شم کاهش نشان داد که این معنی‌دار بود (001/0> p ). این کاهش به علت مرگ سلول‌های ریشه‌ای و توقف تقسیم سلولی است. با توجه به نقش اساسی سلول‌های ریشه‌ای در تولید سلول‌های گابلت و در نتیجه محافظت از سلول‌های پوششی، این موضوع باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها