مطالعه کیفیت خواب در جانبازان شیمیایی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. بیماری مزمن ریوی، بسیاری از اختلالات روانی از قبیل افسردگی، اختلالات اضطرابی و اختلال استرس پس از حادثه از شیوع بالایی در جانبازان شیمیایی برخوردارند. اگر چه تمامی این مشکلات می‌توانند به افت کیفیت خواب این افراد منجر شوند، اما تاکنون کمتر مطالعه‌ای کیفیت خواب جانبازان شیمیایی را مورد بررسی قرار داده است. لذا، مطالعه حاضر به ‌منظور توصیف کیفیت خواب جانبازان شیمیایی انجام شد. روش ها. در این مطالعه که به صورت توصیفی - مقطعی انجام شد، کیفیت خواب 94 جانباز شیمیایی مبتلا به بیماری ریوی مزمن (وضعیت ریوی پایدار)، با استفاده از پرسشنامه پیتزبورگ ( PSQI ) بررسی شد. بیماران به‌صورت در دسترس از بین مراجعین به پزشک متخصص داخلی - فوق تخصص بیماری‌های ریه انتخاب گردیدند. یافته ها. 78 نفر به‌صورت کامل پرسشنامه‌ها را تکمیل نمودند و وارد مطالعه شدند. میانگین سنی افراد 10/8 ± 11/42 سال و میانگین و انحراف معیار، درصد جانبازی برابر 5/15 ± 8/29 درصد بود. کیفیت خواب در 5 نفر (7 درصد) مناسب و در 73 نفر (93 درصد) نامناسب گزارش شد. فاصله رفتن به رختخواب تا خوابیدن از 5 دقیقه تا 3 ساعت متفاوت بود و میانگین و انحراف معیار آن برابر با 31 ± 46 دقیقه گزارش شد. کیفیت خواب با سن، درصد جانبازی و فاصله زمانی مجروحیت تا مطالعه ارتباط معنی‌داری را نشان نداد (05/0 P> )، اما در مشاغل گوناگون متفاوت بود (016/0 P= ). نتیجه‌گیری. مطالعه حاضر، کیفیت خواب جانبازان شیمیایی را در حد نامطلوبی گزارش نمود. با توجه به تأثیر قابل توجه کیفیت خواب بر عملکرد و کیفیت زندگی افراد، لازم است که این جنبه از سلامتی جانبازان شیمیایی مورد توجه برنامه‌ریزان و مدیران بهداشتی و همچنین پزشکان مرتبط قرار گیرد. با توجه به این‌که این تحقیق به صورت توصیفی - مقطعی انجام گرفت، نمی‌توان از نتایج آن هیچ گونه رابطه علیتی بین کیفیت نامناسب خواب در جانبازان شیمیایی و وضعیت سلامت جسمی، روانی (اختلالات اضطرابی، افسردگی، اختلال استرس پس از حادثه) و یا داروهای مورد استفاده جانبازان را استنتاج نمود. 

کلیدواژه‌ها