بررسی وضعیت سلامت جسمی کارکنان سپاه پاسداران در سطح شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. سلامت نیروهای نظامی به‌عنوان یک گروه جمعیتی ویژه همواره مورد توجه بوده است و به‌دلیل عدم انتشار جامع اطلاعات آنها، یافته‌های کمی در مورد بررسی سلامت آنها وجود دارد. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به‌خاطر نوع مأموریت و فعالیت، استرس‌های جسمی و روانی مختلفی را متحمل می‌شوند و برای حفظ و ارتقای کارآیی آنها بررسی وضع سلامت در آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. مواد و روش کار. این مطالعه به صورت پیمایش آزمایشی ( pilot survey ) بر روی 232 نفر از نیروهای پنج‌گانه سپاه انجام شد. اطلاعات مرتبط با سلامت در گذشته و حال از طریق مصاحبه بالینی و معاینه فیزیکی و آزمایشات پاراکلینیکی جمع‌آوری شدند و با استفاده از شاخص‌های توصیفی، توسط نرم‌افزار آماری SPSS و با در نظر گرفتن سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج. میانگین سنی افراد ( ± SD ) 6 ± 1/34 سال بود و 1/91 درصد آنان مرد بودند. 5/63 درصد افراد دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر و 8/16 درصد افراد دارای درجاتی از جانبازی بودند. سابقه بیماری مزمن قبلی در 3/13 درصد افراد مشاهده شد. میزان پوشش واکسیناسیون هپاتیت، مننژیت و کزاز در این افراد به ترتیب 47 درصد، 3/45 درصد و 8/78 درصد بود. در مجموع 6/58 درصد افراد انواع مختلفی از شکایات بالینی را مطرح می‌کردند که عمده‌ترین آنها شامل مشکلات تنفسی (9/28 درصد) و اعصاب و روان (4/28 درصد) بود. در معاینات فیزیکی 4/44 درصد افراد دارای حداقل یک نکته مثبت بیماری بودندکه بیشترین موارد مربوط به بیماری‌های پوستی، چشمی، بینی و مفصلی بود. بحث. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که نیروهای نظامی در معرض ابتلا به انواع مشکلات سلامتی هستند که توجه به آنها و مدیریت مناسب سلامتی باعث ارتقای کارکرد آنها می‌گردد، لذا توصیه می‌شود، پایش سطح سلامت و عوامل خطر در سطح کلیه نیروهای سپاه به صورت جامع و مستمر اجرا گردد. 

کلیدواژه‌ها