ترخیص با رضایت شخصی از بخش روانپزشکی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. عدم تکمیل دوره بستری روانپزشکی به عنوان یکی از عوامل خطرزای عود بیماری و بستری مجدد محسوب می شود، و روانپزشکان در جهت کاهش آن تلاش می کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی نسبی ترخیص با رضایت شخصی و متغیرهای مرتبط با آن در پرسنل نظامی بستری شده در بخش روانپزشکی بیمارستان بقیه الله انجام شد. مواد و روش کار. در این مطالعه که به صورت مورد شاهدی و گذشته نگر انجام شد، تعداد 908 پرونده بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان بقیه الله به صورت تصادفی ساده از بین کل پرونده های مربوط به سالهای 1382-1376 بررسی شد. بیماران بر اساس ترخیص با رضایت شخصی (31 نفر، 4/3%) یا دستور پزشک (877 نفر، 6/96%) ترخیص شده بودند. متغیرهای دموگرافیک (شامل جنس، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، نظامی، سرباز)، متغیرهای سلامت روان (شامل تشخیص روانپزشکی هنگام بستری، سابقه مصرف مواد مخدر، خودکشی و سابقه اختلالات روانپزشکی) در دو گروه ثبت و مقایسه گردید. نتایج. ترخیص با رضایت شخصی با ابتلای به اختلالات سایکوتیک( p=0.05 ) و اختلالات افسردگی( p=0.045 ) ارتباط معنی داری را نشان داد، اما با اختلالات شخصیتی، اضطرابی و دو قطبی ارتباط معنی داری را نشان نداد( p>0.05 ). ترخیص با رضایت شخصی با سن، سرباز یا پرسنل رسمی بودن، وضعیت اقتصادی اجتماعی، نظامی یا غیر نظامی بودن، سابقه خانوادگی اختلالات روانپزشکی در پدر، مادر، برادر و خواهر، سابقه خودکشی، مصرف مواد مخدر و سیگار ارتباط معنی داری را نشان نداد( p>0.05 ). بحث. مطالعه حاضر نشان داد که حدود 3% بیماران بستری شده در بخش روانپزشکی بیمارستان بقیه الله با رضایت شخصی ترخیص می شوند. مبتلایان به اختلالات سایکوتیک و همچنین مبتلایان به اختلالات افسردگی به میزان بیشتری با رضایت شخصی ترخیص می شوند. با توجه به ضرورت کاهش ترخیص با رضایت شخصی از بخش های روانپزشکی، لازم است که مبتلایان به اختلالات سایکوتیک و یا افسردگی از نظر ضروت تکمیل دوره بستری روانپزشکی تحت آموزش قرار گیرند. اگر چه با توجه به مطالعات بسیار محدود در این زمینه، لازم است که مطالعات آتی در این زمینه انجام گردد.  

کلیدواژه‌ها