نقش مقررات ایمنی زیستی و مرامنامه های اخلاقی و حقوقی در پژوهش های طب نظامی در اجرای اهداف کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. توسعه علوم پایه پزشکی، زیست شناسی و بویژه روشهای نوترکیبی ژن، مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی در عرصه های مختلف تحقیقاتی، و نقش آن در زندگی و سلامت بشر و محیط زیست سبب گردیده است تا برای پیشگیری از آسیب های احتمالی و یا بروز خطرات پیش بینی نشده حاصل از پژوهش های علمی، مقررات ایمنی زیستی، حفاظت زیستی و مرامنامه های حقوقی و اخلاقی جهت محققین، کارشناسان آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی تنطیم گردد. مقررات ایمنی زیستی، اخلاقی و حقوقی مختلفی در این زمینه توسط سازمان های بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی، پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا وابسته به کنوانسیون تنوع زیستی و همچنین توسط کشورهای مختلف جهت کنترل خطرات ناشی از فعالیت های آزمایشگاهی با عوامل بیولوژیک خطر زا تهیه و تدوین شده است. کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک بعنوان یک معاهده بین المللی جهت پیشگیری از توسعه سلاح های بیولوژیک و بیوتروریسم تلاش دارد تا با فرایندهای مختلفی احتمال این تهدید خطرناک را کاهش دهد. متاسفانه روند اصلی توانمند نمودن این کنوانسیون که در طی مذاکرات چندین ساله جهت تدوین پرتکل الحاقی و اجرایی نمودن آن با مخالفت امریکا در سال 2001 متوقف گردیده و روند جدیدی جهت ادامه مذاکرات آغاز گردید. مواد و روش کار. در این تحقیق با گرد اوری مطالب شامل مقررات ایمنی زیستی و مقررات حقوقی تدوین شده توسط سازمان های بین المللی به بررسی نقش این مقررات در اجرای اهداف کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک پرداخته شده است . نتایج. در این روند موضوعاتی چون ایجاد مقررات ملی ایمنی زیستی و حفاظت زیستی و همچنین تدوین مرامنامه های اخلاقی و حقوقی جهت پژوهش های علوم پایه و پزشکی و آشنا نمودن محققین و متخصصین رشته های پایه و بالینی با تحقیقات موسوم به دومنظوره مطرح گردیده است که موضوع سال 2005 اجلاس متخصصین بحث در زمینه تدوین این مرامنامه ها بوده است و قرار است حاصل ان در اجلاس بازنگری ششم کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد.  بنابر این ضرورت آشنایی محققین و دانشمندان رشته های مختلف بویژه محققین طب نظامی با مقررات ایمنی و مرامنامه های حقوقی و اخلاقی در این زمینه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها