نگاهی به واکسیناسیون سرخک در ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

مقدمه. سرخک یک بیماری ویروسی تنفسی مسری است که در حال حاضر همچنان در کشورهای در حال توسعه شیوع دارد. در سالهای اخیر در ایران نیز شیوع سرخک در بالغین و نظامیان گزارش شده است. مواد و روش کار. یک بررسی مروری می باشد که دو گروه از بالغین، قبل از واکسیناسیون ضد سرخک وبعد از آن مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین مطالعات قبلی انجام شده در مورد وضعیت ایمنی علیه سرخک در بالغین جمع آوری و توصیه های آنها مشخص و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج. در دو مطالعه انجام شده در نظامیان مشخص شد که قبل از واکسیناسیون بیشتر از 5/22% افراد بالغ در مقابل سرخک حساس و بعد از واکسیناسیون به کمتر از 2/2%تقلیل یافت و شیوع سرخک در بین نظامیان کنترل شد. همچنان طبق گزارش وزارت بهداشت و آموزش پزشکی هیچگونه بیماری سرخک بعد از واکسیناسیون دیده نشد. بحث. طی سالهای قبل مطالعاتی در مورد سرخک در ایران انجام شده بود و شیوع بیماری سرخک را در بالغین نشان داده بودند که توصیه به واکسیناسیون ضد سرخک داشتند. بنابرین وزرات بهداشت اقدا به واکسیناسیون سراسری سنین بین5-25 سال نمود. لذا در آینده در صورتی که افراد بالغ بخصوص نظامیان بعلت کاهش ایمنی به سرخک حساس شوند و این شرایط یعنی بروز بیماری در سربازان مشاهده گردید ، توصیه می شود وزرات بهداشت جهت جلوگیری از شیوع سرخک تمام سربازان وافراد بالغ در شرف استخدام را قبل از شروع به خدمت برضد سرخک واکسینه نمایند تا در آینده شاهد کنترل این بیماری باشیم.

کلیدواژه‌ها