بررسی وضعیت سلامت روانی جانبازان شیمیایی ناشی از گاز خردل

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. کشور ما در دوران جنگ تحمیلی به مدت پنج سال مورد تهاجم شیمیایی دشمن قرار گرفت و این مساله آسیبهای جسمی و روانی بسیاری را در افراد به جای گذاشت. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت سلامت عمومی گروهی از افرادی بود که در طی جنگ در معرض گاز شیمیایی خردل قرار گرفته بودند. مواد و روش کار. این مطالعه به شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه جانبازان شیمیایی مراجعه کننده به بیمارستانهای صدر و بقیه ا...(عج) بود. تعداد 100 نفر از جانبازانی که فقط دچار مصدومیت با گاز خردل شده بودند با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی(G.H.Q.) مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین ارتباط سطح سلامت عمومی این گروه با متغیرهای سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، شغل، تعداد فرزندان، تحصیلات همسر و ... مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی توزیع نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج. این مطالعه نشان داد که میانگین سنی نمونه 41 و انحراف معیار آن 86/5  سال بود. میانگین  سلامت عمومی در جانبازان 34/47 به دست آمد که بیانگر اختلال در سلامت افراد بود. همچنین بین متغیرهایی از قبیل سطح تحصیلات، شغل و سابقه بستری روانپزشکی جانباز با سلامت عمومی ارتباط معنادار وجود داشت. بحث. اختلاف نمرات در برخی از متغییرها معنادار و در برخی دیگر به سمت معنادار شدن پیش می رود. با توجه به امر پیشگیری می توان با برنامه ریزی صحیح و آموزشهای لازم به این عزیزان از این مساله ممانعت بعمل آورد.

کلیدواژه‌ها