کلیدواژه‌ها = سیاه سرفه
الگوی اپیدمیولوژیکی بیماری سیاه سرفه در ایران طی سال های 1392-1390

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1394، صفحه 215-222

غلام رضا قربانی؛ سید محسن زهرایی؛ فهیمه دوستی؛ محمود موسی زاده


عفونت ‏Bordetella pertussis‏ در بالغین جوان ‏

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 269-272

رویا شرکت؛ حسن صالحی؛ رحمت اله یزدانی؛ مهدی تیموری؛ محمد متین فر؛ پریسا شعاعی؛ اکبر حسن زاده؛ و همکاران