کلیدواژه‌ها = لیشمانیوز جلدی
بررسی خصوصیات بوم شناسی پشه خاکی های ناقل لیشمابیوز جلدی در منطقه تایباد مرز ایران و افغانستان

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 255-262

علی مهرابی‌توانا؛ عزت‌الدین جوادیان؛ یاور راثی؛ حمید نخعی؛ علیرضا زهرایی؛ مهدی خوبدل؛ عباس محمود زاده؛ رمضانعلی عطایی