نویسنده = ارد مهاجر ایروانی
اثر یک و پنج روز مصرف کورکومین بر شاخص های آسیب عضلانی بعد از یک جلسه فعالیت مقاومتی برونگرا در مردان جوان تمرین نکرده

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 123-130

محمد صمدی؛ نگین کردی؛ سارا صالح پور؛ ارد مهاجر ایروانی؛ فواد عسجدی