نویسنده = رسولی، حمید رضا
بررسی یک روش برای ایجاد ترومای متوسط مغزی توسط آونگ در موش صحرایی نر

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 1796-1805

10.30491/jmm.2023.1006351.0

حمیدرضا رسولی؛ مهدی محمدیان سلیم؛ مرصاد مهرنهاد؛ شهرام منوچهری؛ محمد اسلامیان؛ سمیرا طالبی؛ فتح اله احمدپور