نویسنده = پوریا محمدی
DNA واکسن ها و کاربرد آن در دفاع زیستی- مطالعه مروری

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 14-26

پوریا محمدی


سنجش سطح سرمی کاتاکلسین در بیماران مبتلا به کارسینومای مدولاری تیروئید: مطالعه مورد-شاهدی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 383-389

سید علیرضا عبادی؛ رقیه عباسعلی پورکبیر؛ مهدی هدایتی؛ نسرین شیخ؛ عباس بختیاری؛ پوریا مومنی؛ پوریا محمدی