نویسنده = زهرا جهان بخشی
تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر سطح سلامت روان در بازنشستگان نیروهای مسلح

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1395، صفحه 191-196

حسین کشاورز افشار؛ زهرا جهان بخشی؛ جعفر انیسی؛ اسفندیار آزاد مرز آبادی؛ فهیمه قهوه‌چی الحسینی


بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 149-156

سیمین نقوی؛ جعفر انیسی؛ حمیدرضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ زهرا جهان بخشی