نویسنده = فاطمه رحمتی نجارکلائی
بررسی رابطه ایدئولوژی برنامه درسی و فلسفه‌های آموزشی با رویکردهای تدریس اساتید یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی شهر تهران

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 460-467

سهراب محمدی پویا؛ حسن گودرزی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ هرمز سنایی نسب


بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 149-156

سیمین نقوی؛ جعفر انیسی؛ حمیدرضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ زهرا جهان بخشی