نویسنده = مریم رضایی
نقش تمرینات ورزشی هوازی 15 هفته ای در ارتقاء تناسب قلبی و عروقی در کارکنان پروازی

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 285-292

محمد قاسمی؛ مهران جاریانی؛ وحید سبحانی؛ فرزانه چاوشی؛ مریم رضایی؛ حسن رففتی


تغییر آستانه شنوایی اندازه‌گیری‌شده با ادیومتری با تون خالص بعد از شلیک گلوله در کارکنان نظامی بدون حفاظت شنوایی

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 201-206

محمد قاسمی؛ بابک ساعدی؛ محمد مجتهد؛ مریم رضایی نجف آبادی؛ مسعود افشاری؛ مرتضی ایزدی