نویسنده = حسن صالحی
عفونت ‏Bordetella pertussis‏ در بالغین جوان ‏

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 269-272

رویا شرکت؛ حسن صالحی؛ رحمت اله یزدانی؛ مهدی تیموری؛ محمد متین فر؛ پریسا شعاعی؛ اکبر حسن زاده؛ و همکاران


بررسی پراکنش جغرافیایی گوسفندان آنتی بادی مثبت تب خونریزی دهنده ‏کریمه-کنگو (‏CCHF‏) در استان اصفهان در سال 1384-1383‏

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 97-102

مرتضی ایزدی؛ حسن صالحی؛ صادق چینی‌کار؛ کامیار مصطفوی زاده؛ محمد درویشی؛ نعمت اله جنیدی؛ رضا رنجبر؛ فرزین خوروش؛ رامین بیدار؛ بهروز عطایی