نویسنده = مجید ریاضی پور
شناسایی مولکولی گونه های مالاسزیا به روش PCR-sequencing در نیروهای نظامی جزائر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری، خلیج فارس، 91-1390

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1395، صفحه 344-352

محمد علی افشاری؛ رضا کچوئی؛ حسین جعفری؛ مهدی زارعی؛ جعفر انیسی؛ مجید ریاضی پور؛ محسن نصرت آبادی


فراوانی و تنوع گونه های آفت بندپا در انبارهای غلات و حبوبات یکی از واحدهای نظامی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 81-87

مهدی خوبدل؛ عارف معروف؛ داود فرج زاده؛ هادی وطنی؛ مجید ریاضی پور؛ نعمت ا... جنیدی


بیماری های قارچی سطحی و جلدی در مراکز آموزش نظامی تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 45-49

محمدعلی افشاری؛ رضا کچویی؛ مجید ریاضی پور


اثر مایکو توکسین ‏T-2‎‏ بر مرگ سلولی و ترشح نیتریک اکساید‏

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 1-6

کاظم احمدی؛ مجید ریاضی پور


بررسی فراوانی عفونتهای قارچی سطحی در نیروهای نظامی منطقه مرزی تایباد

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 211-217

محمد علی افشاری؛ مجید ریاضی پور