نویسنده = خوروش، فرزین
بررسی پراکنش جغرافیایی گوسفندان آنتی بادی مثبت تب خونریزی دهنده ‏کریمه-کنگو (‏CCHF‏) در استان اصفهان در سال 1384-1383‏

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 97-102

مرتضی ایزدی؛ حسن صالحی؛ صادق چینی‌کار؛ کامیار مصطفوی زاده؛ محمد درویشی؛ نعمت اله جنیدی؛ رضا رنجبر؛ فرزین خوروش؛ رامین بیدار؛ بهروز عطایی


مقایسه عوارض عفونی و مرگ و میر ناشی از مصرف

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 149-154

فرزین خوروش؛ محمد فصیحی دستجردی؛ سمیرا زارع فر؛ مرتضی ایزدی؛ نعمت اله جنیدی جعفری