نویسنده = جواد رفیع نژاد
اولین گزارش زیست‌محیطی گونه مورچه‌های آتشین (نیش زن)در جزایر ایرانی ابوموسی- قشم- کیش - هرمز- هنگام و لارک در سال 1391

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1392، صفحه 219-223

ابوالفضل زارعی؛ جواد رفیع نژاد؛ امید پاک نیا؛ فاطمه زارعی؛ علی سرودی گلستانی؛ فرزانه جعفری


مورچه گزیدگی نیروهای نظامی در سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 155-162

مهدی خوبدل؛ کامران اکبرزاده؛ حسین جعفری؛ علی مهرابی توانا؛ علی موسوی جزایری؛ جواد رفیع نژاد؛ مرتضی ایزدی؛ علی علی اکبر اصفهانی؛ یونس جهانی؛ محمد نوبخت؛ محمد مهدی بهمنی؛ مرتضی رحیمی


مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1382، صفحه 201-206

جواد رفیع نژاد؛ ابوالفضل زارعی؛ سیاوش تیرگری؛ علی موسوی؛ نواریر پیازک؛ جمیل زرگان؛ رامین خاقانی؛ اصغر شایان