اولین گزارش زیست‌محیطی گونه مورچه‌های آتشین (نیش زن)در جزایر ایرانی ابوموسی- قشم- کیش - هرمز- هنگام و لارک در سال 1391

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد قشم

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی اولم آلمان

4 گروه علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، درگهان، قشم

چکیده

اهداف: هدف از این تحقیق شناسایی و مطالعه فونستیک مورچه‌های نیش زن جزایر مسکونی ابوموسی- قشم – کیش- هرمز – هنگام و لارک از توابع استان هرمزگان در خلیج‌فارس است و به عنوان مثال جزیره قشم بزرگ‌ترین جزیره خلیج‌فارس است که از 16 کشور کره زمین بزرگ‌تر است . با توجه به ناشناخته بودن شرایط زیست‌محیطی این زیستگاه‌ها و عوامل مخاطره انگیز برای مردم ساکن و یا مهاجر در این مکان و نیز گزارشات متعدد از گزش نوع خاصی از مورچه‌ها این تحقیق انجام گرفت.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی از بهار سال 1390 تا پاییز همان سال در شش جزیره روی مورچه‌های آتشین به سه روش نمونه‌برداری 1- مستقیم 2- متمرکز 3- استفاده از تله گودالی انجام گرفت.
یافته‌ها: در طی این تحقیق جمعاً از 1718 نمونه مورچه که،از دو جزایر جمع‌آوری گردید. نمونه‌های جمع‌آوری شده با استفاده از کلید شناسایی در آزمایشگاه دانشگاه اولم آلمان و موزه حشره‌شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسایی گردیدند که گونه‌ها Pachycondyla sennaarensis تشخیص داده شد. نتیجه‌گیری: اثرات نیش مورچه‌ها اگرچه خطرناک نبوده و به شوک و مرگ منتهی نمی‌شود، ولی باعث ایجاد درد و خارش و سوزش زیاد و نیز سلب آسایش انسان‌ها می‌شود، بنابراین اقدامات پیشگیرانه و نیز کنترل این مورچه‌ها می‌بایست انجام گیرد و باید در خصوص اکولوژی و رفتار زیست‌محیطی این‌گونه بهداشتی پژوهش‌های بیشتری صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها