بررسی ارتباط تزریق واکسن ب ث ژ با فراوانی و شدت بیماری کووید-19

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

2 گروه سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

3 گروه پرستاری اورژانس، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

4 گروه پرستاری داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

5 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

6 گروه سلامت جامعه و تحقیقات، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: واکسن باسیلوس کالمت-گرین (ب ث ژ)، ایمنی غیر اختصاصی در برابر سایر عفونت‌های دستگاه تنفسی همچون ویروس کرونا ایجاد می‌کند. با توجه به کمبود شواهد کافی در این زمینه مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین واکسن ب ث ژ با فراوانی و شدت بیماری کرونا در ایران انجام شد.
روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بود .شرکت­ کنندگان در این مطالعه، کلیه بیماران بستری مشکوک به بیماری کرونا (کووید-19) در بیمارستان­ های نظامی منتخب تهران بودند. نمونه ­گیری در دسترس با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک-بالینی بود. همچنین، برای تایید واکسیناسیون ب ث ژ؛ اسکار واکسیناسیون روی بازو و کارت‌ واکسیناسیون چک شد. داده­ ها با استفاده از نرم افزار SPSS(v.22.0) تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 400 بیمار پرسشنامه را تکمیل کردند. اکثر بیماران مرد بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 6/98±52/35 سال و اکثر آن­ ها به کووید-19 همراه با سایر بیماری ­ها دچار بودند. نتایج رابطه معنی‌داری بین سابقه واکسیناسیون ب ث ژ و عفونت کووید-19 نشان نداد، اما ارتباط معنی‌داری بین واکسیناسیون ب ث ژ و شدت بیماری مشاهده شد (0/015=P). همچنین نتایج رابطه معنی ­داری بین سن و شدت کووید-19 (0/034=P) و بین شدت کووید-19 با سابقه بیماری­ های زمینه ­ای نشان داد (0/031=P).
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه واکسن ب ث ژ  یکی از رایج­ترین راهبردهای مورد استفاده در سراسر جهان است، استفاده از آن ممکن است برای پیشگیری از انواع شدید عفونت­ های دستگاه تنفسی مفید باشد. بهتر است مطالعات آینده بروی انواع مختلف جمعیت ­های انسانی دیگر همچون کودکان و زنان باردار انجام شود.

کلیدواژه‌ها