تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید با مکملیاری جینکوبیلوبا بر تغییرات آیریزین و برخی شاخص‌های التهاب و استرس مردان بیش‌وزن

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تمرینات ورزشی و مکملیاری با جینکوبیلوبا برای بهبود ترکیب بدن و اختلالهای متابولیکی، قلبی عروقی و عصبی مورد استفاده قرار میگیرد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) با مکملیاری جینکوبیلوبا بر تغییرات آیریزین و برخی شاخصهای التهاب و استرس مردان بیش‌وزن بود.
روش‌ها: ۴۰ مرد جوان بیش‌وزن پس از همگن‌سازی بهطور تصادفی در چهار گروه دارونما، مکمل جینکوبیلوبا، تمرین تناوبی شدید و مکمل+تمرین تقسیم شدند. نمونه‌های خونی ۴۸ ساعت قبل و بعد از هشت هفته تمرینات HIIT و بلافاصله پس از آزمون وامانده‌ساز هوازی به منظور بررسی شاخص‌های مورد مطالعه از آزمودنی‌ها انجام شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه برای مقایسه بین گروهی و جهت تعیین اختلاف گروهها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که پس از هشت هفته مداخله با تمرینات تناوبی شدید و مکمل جینکوبیلوبا مقادیر گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)، سوپراکسیددیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و آیریزین موجب افزایش معنادار در هر سه گروه شد. مقادیر ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی (TAC) تنها در گروه مکمل و تمرین+مکمل افزایش یافت. همچنین، کاهش معنادار مقادیر مالون‌دی‌آلدئید (MDA)، اینترلوکین-6 (IL-6) و پروتئین واکنشی C (hs-CRP) در هر سه گروه مشاهده گردید (0/05>P).
نتیجه‌گیری: استفاده از ترکیب HIIT همراه با مکمل‌یاری جینکوبیلوبا میتواند با افزایش مقادیر آیریزین پلاسما و آثار ضد التهابی و بهبود استرس اکسیداتیو، منجر به مقابله با آثار تخریبی حاصل از فعالیت واماندهساز شود. بنابراین، به نظر می‌رسد ترکیب HIIT با این مکمل می‌تواند تأثیرات محافظتی بارزی به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها