اثر فعالیت ورزشی منظم بر عملکرد ریه و اسید آمینه آرژنین-آلانین پلیس راهور در استان های درگیر ذرات گرد و غبار ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بررسی تحقیقات در زمینه آلودگی هوا و ورزش طی سال ­های اخیر، نشان دهنده عوارض جدی آلاینده­ های هوا و آلاینده جدید ذرات گرد و غبار می ­باشد و توجه به این امر را بسیار ضروری کرده است. بر همین اساس هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر فعالیت ورزشی منظم بر عملکرد ریه و اسید آمینه آرژنین-آلانین پلیس راهور در استان ­های درگیر ذرات گرد و خاک است.
روش‌ها: تعداد 40 مرد پلیس راهور (سن: 6/4 ± 23/62 سال؛ شاخص توده بدن: 4/7 ± 27/44) در استان­ های خوزستان، ایلام و کرمانشاه به صورت داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و فعالیت بدنی منظم (30 جلسه، سه جلسه در هفته تمرین دایره­ ای شامل آویزان شدن از میله بارفیکس (۲۰ ثانیه)، پرش از موانع (ارتفاع زانو) در مجموع ۵۴۰ سانتی­متری به فاصله یک متر، دراز و نشست ۳۰ ثانیه، پرس سینه ۷۰ درصد یک تکرار بیشینه (۸ تکرار)، پرس پا با ۷۰ درصد یک تکرار بیشینه (۸ تکرار)، فیله کمر (۱۵ تکرار)، ساق پا ۷۰ درصد یک تکرار بیشینه (۸ تکرار)، پرش زیگزاگ (۲۰ تکرار، ۶ تا ۱۰ متر ایلینویز با فاصله استراحت 30 ثانیه تا یک دقیقه) تقسیم شدند. درصد چربی، آمینو اسیدها و نیز FEV1/FVC قبل از مطالعه، 48 ساعت قبل از رخداد ذرات گرد و خاک و پس از پایان مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. از میانگین و انحراف استاندارد و نیز تحلیل واریانس تکراری برای بررسی داده­ های تحقیق استفاده گردید (0/05≥P).
یافته‌ها: تفاوت معناداری برای اثر زمان (پیش ­آزمون- 22 اردیبهشت 1402) بر روی اسید آمینه آرژنین، آلانین، اکسیژن مصرفی بیشینه، درصد چربی بدن و FEV1/FVC در گروه تمرین وجود داشت (0/05>P). با این وجود اثر زمان در گروه کنترل تنها برای گلبول سفید وجود داشت (0/001>P). تفاوت معناداری برای تغییر درصد چربی بدن بین دو گروه کنترل و تمرین (0/01=P) و نیز اکسیژن مصرفی بیشینه گروه کنترل و تمرین مشاهده گردید (0/01=P).
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرینات ورزشی منظم با بهبود عملکرد تنفسی، آمادگی هوازی، درصد چربی و سطح اسیدهای آمینه درگیر در سیتم ایمنی و نیز بهبود توده عضلانی و اثرات ضد التهابی ناشی از آن می­ تواند آسیب­ های ناشی از قرارگیری در معرض ذرات گرد و خاک را در جمعیت در معرض کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها