چالش های مدیریت پرستاری در مواجهه با کووید-19 در بیمارستان های نظامی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

2 گروه پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

3 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

4 گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بحران کووید-19، سیستم‌­های سلامت در جوامع را با چالش‌­های عمده‌­ای مواجه کرد. بیمارستان­‌ها واحد اصلی ارائه خدمات سلامت در پاسخ به بلایا هستند. از آنجا که پرستاران پرسنل خط مقدم مقابله با بحران­‌های سلامت می­‌باشند و با توجه به نقش حیاتی بیمارستان­‌های نظامی در پاسخ به بحران پاندمی کووید- 19، پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش‌­های مدیریت پرستاری کووید- 19 در بیمارستان­‌های نظامی انجام شده است.
روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی است که در سال 1400-1399 انجام شد. مشارکت­‌کنندگان 14 نفر از مدیران پرستاری و سرپرستاران بخش‌­های بستری بیماران مبتلا به کووید-19 در هفت بیمارستان نظامی مرجع مراقبت از بیماران کرونا در شهر تهران بودند که به روش نمونه‌­گیری هدفمند وارد مطالعه شدند. برای جمع‌­آوری داده‌­ها از مصاحبه انفرادی عمیق نیمه‌­ساختاریافته و برای تحلیل آن­‌ها از روش تحلیل محتوای قراردادی براساس روش گرانهیم و لاندمن استفاده شد.
یافته‌ها: چالش‌­های مدیریت پرستاری کووید-19 در بیمارستان­‌های نظامی در قالب 4 طبقه و 14 زیرطبقه «موانع انسانی» (حمایت، تعهد، فرهنگ، مدیریت کارکنان، مدیریت داوطلبان)، «موانع مالی» (بودجه، تجهیزات، افزایش ظرفیت)، «موانع سازمانی» (سازماندهی، قوانین و مقررات، برنامه­ریزی، آموزش، تمرین)، و «موانع ارتباطی» (ارتباطات و هماهنگی، مدیریت اطلاعات) تبیین گردید.
نتیجه‌گیری: بحران پیچیده همه‌­گیری کووید-19 می‌­تواند منجر به بی­‌ثباتی و چالش‌­های متعددی در فرایند مدیریت پرستاری بویژه چالش‌­های مرتبط با قوانین و مقررات، مدیریت داوطلبان، هماهنگی برون‌­سازمانی و مدیریت اطلاعات در بیمارستان­‌های نظامی شود. با برنامه‌­ریزی صحیح و دقیق، مدیریت علمی و قدرتمند و وحدت فرماندهی می‌­توان تا حد زیادی مانع از تأثیر­گذاری این چالش­‌ها در فرایند مدیریت خطر بلایا در بیمارستان­‌های نظامی شد.

کلیدواژه‌ها


1. Kalroozi F, Mohammadi N, Farahani MA, Aski BH, Anari AM. A critical analysis of Iran health system reform plan. Journal of Education and Health Promotion. 2020;9:364. doi:10.4103/jehp.jehp_49 3_20 2. Azarmi S, Pishgooie AH, Sharififar S, Khankeh HR, Ziya HS. Disaster risk management challenges in military hospitals: A qualitative study. Journal of Education and Health Promotion. 2022;11(1):167. doi:10.4103/jehp.jehp_690_21 3. Labaf A, Jalili M, Jaafari Pooyan E, Mazinani M. Management of covid-19 crisis in Tehran university of medical sciences hospitals: Challenges and strategies. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2021;18(4):355-72. 4. Hajavi A, Shojaei Baghini M, Haghani H, Azizi AA. Crisis management in medical records department in Kerman and Borujerd teaching hospitals 2006 (Providing model). Journal of Health Administration. 2009;12(35):9-16. [In Persian] 5. Azarmi S, Sharififar S, Pishgooie AH, Khankeh HR, Hejrypour SZ. Explaining the Improving Strategies of the Disaster Risk Management in Military Hospitals. Journal of Military Medicine. 2022;24(1):1057-67. doi:10.30491/JMM.24.1.1057 6. Azarmi S, Pishgooie AH, Sharififar S, Khankeh HR, Hejrypour SZ. Challenges of Hospital Disaster Risk Management: A Systematic Review Study. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2021;16(5):2141-8. doi:10.1017/dmp.2021.203 7. Azarmi S, Sharififar S, Pishgooie AH, Khankeh HR, Hejrypour SZ. Hospital disaster risk management improving strategies: A systematic review study. American Journal of Disaster Medicine. 2022;17(1):75-89. doi:10.5055/ajdm. 2022.0421 8. Khankeh H, Mosadeghrad AM, Abbasabadi Arab M. Developing accreditation standards for disaster risk management: an approach for hospital preparedness improvement–editorial. Journal of Military Medicine. 2019;20(6):574-6. [In Persian] 9. Bambarén C, Uyen A, Rodriguez M. Estimation of the demand for hospital care after a possible high-magnitude earthquake in the city of Lima, Peru. Prehospital and Disaster Medicine. 2017;32(1):106-11. doi:10.1017/S1049023X16001254 10. Paganini M, Borrelli F, Cattani J, Ragazzoni L, Djalali A, Carenzo L, et al. Assessment of disaster preparedness among emergency departments in Italian hospitals: a cautious warning for disaster risk reduction and management capacity. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2016;24(1):101. doi:10.1186/s13049-016-0292-6 11. Seyedin H, Abasi DAZ, Sorani M, Naghdi S, Rajabfard MF. Vulnerability assessment of general hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion Management. 2014;3(2):65-71. [In Persian] 12. Etchegaray JM, Thomas EJ. Comparing two safety culture surveys: safety attitudes questionnaire and hospital survey on patient safety. BMJ Quality & Safety. 2012;21(6):490-8. doi:10.1136/bmjqs-2011-000449 13. Gab Allah AR. Challenges facing nurse managers during and beyond COVID‐19 pandemic in relation to perceived organizational support. Nursing Forum. 2021;56(3):539-49. doi:10.1111/ nuf.12578 14. Nyashanu M, Pfende F, Ekpenyong M. Exploring the challenges faced by frontline workers in health and social care amid the COVID-19 pandemic: experiences of frontline workers in the English Midlands region, UK. Journal of Interprofessional Care. 2020;34(5):655-61. doi:10.1080/13561820.2020.1792425 15. Irandoost SF, Yoosefi Lebni J, Safari H, Khorami F, Ahmadi S, Soofizad G, et al. Explaining the challenges and adaptation strategies of nurses in caring for patients with COVID-19: a qualitative study in Iran. BMC Nursing. 2022;21(1):170. doi:10.1186/s12912-022-00937-8 16. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education Today. 2004;24(2):105-12. doi:10.1016/ j.nedt.2003.10.001 17. Schwandt TA, Lincoln YS, Guba EG. Judging interpretations: But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions for Evaluation. 2007;2007(114):11-25. doi:10.1002/ev.223 18. Fathi Ashtiani A, Rahnejat AM, Ahmadi Tahour Soltani M, Taghva A, Ebrahimi MR, Donyavi V, et al. Psychological consequences and interventions during the COVID-19 pandemic: narrative review. Journal of Marine Medicine. 2020;2(1):1-1. doi:10.30491/2.1.7 19. Malmir R, Maher A, Toghyani R, Safari M. COVID-19 crisis management: reengineering the health care system in Iran. Scientific-Research Journal of Medical Council of Iran. 2020;38(1):11-8. [In Persian] 20. Teymouri F, Rajai N, Farsi Z, Pourmirzai M. The effects of inhaling Lavender fragrance on stress and anxiety during sheath take out in patients after coronary angiography. Journal of Medicinal Plants. 2019;18(72):78-89. [In Persian] doi:10.29252/jmp. 4.72.S12.78 21. Moayed MS, Mahmoudi H, Ebadi A, Nia HS. Stress and fear of exposure to sharps in nurses. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2016;10(3):e3813. doi:10.17795/ijpbs-3813 22. Lee ACK. Barriers to evidence-based disaster management in Nepal: a qualitative study. Public Health. 2016;133:99-106. doi:10.1016/j.puhe.2016. 01.007 23. Fillmore EP, Ramirez M, Roth L, Robertson M, Atchison CG, Peek-Asa C. After the waters receded: a qualitative study of university official’s disaster experiences during the Great Iowa Flood of 2008. Journal of Community Health. 2011;36(2):307-15. doi:10.1007/s10900-010-9312-z 24. Mascha EJ, Schober P, Schefold JC, Stueber F, Luedi MM. Staffing with disease-based epidemiologic indices may reduce shortage of intensive care unit staff during the COVID-19 pandemic. Anesthesia and Analgesia. 2020;131 (1):24-30. doi:10.1213/ANE.0000000000004849 25. Shamsi V, Mahmoudi H, Nir MS, Darzi HB. Effect of job specialization on the hospital stay and job satisfaction of ED nurses. Trauma Monthly. 2016;21(1):e25794. doi:10.5812/traumamon.25794 26. Sun N, Wei L, Shi S, Jiao D, Song R, Ma L, et al. A qualitative study on the psychological experience of caregivers of COVID-19 patients. American Journal of Infection Control. 2020;48(6): 592-8. doi:10.1016/j.ajic.2020.03.018 27. Maleki MR, Khoush KM, Shojaei P. Preparation aspects of supplies provision encounter disasters in selected hospitals of Iran university of medical sciences. Journal of Health Information Management. 2008;5(1):73-82. [In Persian] 28. Grimm CA. Hospital experiences responding to the COVID-19 pandemic: results of a national pulse survey March 23–27, 2020. US Department of Health and Human Services Office of Inspector General. 2020:41. 29. Sperling D. Nurses’ challenges, concerns and unfair requirements during the COVID-19 outbreak. Nursing Ethics. 2021;28(7-8):1096-110. doi:10.117 7/09697330211005175 30. O'Sullivan TL, Amaratunga C, Phillips KP, Corneil W, O'Connor E, Lemyre L, et al. If schools are closed, who will watch our kids? Family caregiving and other sources of role conflict among nurses during large-scale outbreaks. Prehospital and Disaster Medicine. 2009;24(4):321-5. doi:10.1017 /S1049023X00007044 31. Jebelli B, Varahram M, Soltanifard Razlighi M, Palizdar M, Ghazanchaei E. Management strategies to control the covid-19 crisis in masih daneshvari hospital, Tehran, Iran. Journal of Military Medicine. 2020;22(6):616-22. [In Persian] doi:10.30491/JMM. 22.6.616