ارزیابی تاثیر جاذب های مختلف بر کاهش صدا در نفربرهای زرهی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله

2 مرکز تحقیقات طب دریا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: در سال­‌های اخیر میزان صدا در وسایل نقلیه نظامی افزایش چشمگیری داشته است. برای افرادی که در وسایل نقلیه نظامی قرار دارند ارتباط کلامی بسیار مهم می‌باشد. تبادل اطلاعات بین سربازان داخل وسیله نقلیه و همچنین با دنیای بیرون که با استفاده از کانال‌های رادیویی و سیستم‌های ارتباط درونی انجام می‌شود، نیازمند توانایی صحبت و شنیدن مناسب می‌باشد. در محیط­‌های نظامی نفربرهای زرهی یکی از کاربردی­ترین وسائل نقلیه مورد استفاده هستند که سلامت و میزان مواجهه با فشار صوت افراد داخل کابین این تانک­‌ها از اهمیت ویژه‌­ای برخوردار هستند. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر جاذب‌های مختلف بر کاهش میزان صدا در نفربرهای زرهی انجام شد.
روش­‌ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعی و مداخله‌ای بر 3 عدد نفربرزرهی در سال 1396 انجام شد. تراز فشار صوت در داخل کابین در 3 زمان حالت روشن و سکون تانک با دور موتور 100 تا 1200 دور در دقیقه، حالت آماده به حرکت با دور موتور 1400 دور در دقیقه، حالت سرعت 15 کیلومتر در ساعت تانک با دور موتور 1600 تا 2000 دور در دقیقه اندازه گیری شد. به منظور انجام مداخله و کاهش هزینه‌ها و بررسی کارآیی مواد جاذب در کاهش تراز فشار صوت، اتاقکی با بدنه اصلی از جنس آهن در ابعاد کوچکتر تهیه شد. صدا در داخل اتاقک تولید شد و پس از نصب مواد جاذب میزان کاهش تراز فشار صوت اندازه‌گیری شد. مواد جاذب انتخاب شده شامل فوم شانه تخم مرغی پلی‌اورتان چگالی kg/m212 ضخامت 2/5 سانتی‌متر، فوم شانه تخم‌مرغی پلی‌اورتان چگالی kg/m212 ضخامت 4/2 سانتی‌متر، پشم شیشه چگالی kg/m212 ضخامت 3/2 سانتی‌متر، فوم پلی‌اتیلن چگالی kg/m220 ضخامت 2 سانتی‌متر و نمد ضخامت 0/8 سانتی‌متر بودند. داده‌ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و در سطح معناداری 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میزان تراز معادل فشار صوت dBA 93/8 در وضعیت سکون به dBA 101/6 در حالت آماده به حرکت افزایش یافت و در وضعیت حرکت این تراز به dBA 107 افزایش یافت. میزان تراز فشار کل متناظر صوت از dBA 93 در وضعیت سکون به dBA 98 در حالت آماده به حرکت افزایش یافت و در وضعیت حرکت با سرعت 15 کیلومتر در ساعت این تراز به dBA 104 افزایش یافت. تراز معادل مواجهه صوت در داخل اتاقک بدون مواد جاذب dBA 110 در نظر گرفته شد، با استفاده از مواد جاذب صوتی نمد، فوم پلی‌اتیلن، پشم شیشه، فوم شانه تخم‌مرغی پلی‌اورتان با ضخامت 2/5 سانتی­متر، فوم شانه تخم‌مرغی پلی‌اورتان با ضخامت 4/2 سانتی‌متر به‌ترتیب تراز صوت به dBA 98، dBA 102، dBA 97، dBA 95 و dBA 93/2 کاهش یافت.
نتیجه‌گیری: وضعیت موتور دستگاه و وضعیت زنجیرها مهمترین عامل تفاوت در میزان تراز معادل فشار صوت در 3 وضعیت عنوان شده می‌باشند. بهترین ماده برای نصب در داخل کابین به منظور کاهش تراز فشار صوت فوم شانه تخم‌مرغی پلی‌اورتان با چگالی kg/m212 و ضخامت 4/2 سانتی‌متر می‌باشد. که این ماده میزان تراز معادل مواجه صوت را از dBA 110 به dBA 94 کاهش می­‌دهد.

کلیدواژه‌ها


1. van Wijngaarden SJ, James S. Protecting crew members against military vehicle noise. DTIC Document; 2004. 2. Beranek LL, Ver IL. Noise and vibration control engineering-principles and applications: John Wiley & Sons, Inc.,Hoboken, newjersy. 2006. 3. Dehghan H, Valipour F, Mobasheri Demneh M, Mahaki B, Mobasheri Demneh A. Effect of mine protective clothing on vision fatigue and reaction time in hot and dry laboratory condition. Journal of Military Medicine. 2016;17(4):299-305. 4. Haverkamp M. Brake Noise Assessment by Means of Vehicle Road Tests Subjective Parameters and Objective Measurement Concepts. SAE Technical Paper; 2005. Report No.: 0148-7191. 5. Harrison M. Vehicle Refinement, Controlling Noise and Vibration in Road Vehicles: Elsevier Butterworth-Heinemann; 2004. 6. Behar A. Measurement of noise inside truck cabins. Applied Acoustics. 1981;14(3):215-23. 7. Shu G-q, Wang Y-j, WEI H-q, WANG G-z. Measurement and Evaluation of Sound Quality of Interior Noise of Vehicle Cabin [J]. Transactions of CSICE. 2007;1:013. 8. Helfer TM, Canham-Chervak M, Canada S, Mitchener TA. Epidemiology of hearing impairment and noise-induced hearing injury among US military personnel, 2003–2005. American journal of preventive medicine. 2010;38(1):S71-S7. 9. Cox TJ, D'antonio P. Acoustic absorbers and diffusers: theory, design and application: Crc Press; 2009. 10. Golmohammadi R. Noise vibration engineering, Firsth Edition, Hamedan Student Publications, 2008. 11. Aliabadi M. Study of Noise Absorption Characteristics for Current Building Materials Applied in Industrial and Office Rooms. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2017;3(3). 12. Kumar RS, Sundaresan S. Acoustic Textiles–sound absorption. European Textile Journal. 2011. 13. Fahy FJ. Foundations of engineering acoustics: Academic press; 2000. 14. Valipour F, Dehghan S, Hajizadeh R. The effect of nano-and microfillers on thermal properties of Polyurethane foam. International Journal of Environmental Science and Technology. 2021:1-12. 15. Zamanian Z, Satiarvand M, Naserpour M, Dehghani M. Evaluation of sound propagation inside the cabin and outside the agriculture machinery of sugarcane industry in both mobile and stationary state. J Health Saf Work. 2012;2:1-10. 16. Dewangan K, Kumar GP, Tewari V. Noise characteristics of tractors and health effect on farmers. Applied acoustics. 2005;66(9):1049-62. 17. Sümer SK, Say SM, Ege F, Sabanci A. Noise exposed of the operators of combine harvesters with and without a cab. Applied ergonomics. 2006;37(6):749-56. 18. Ruffa F, Simoncelli JM, Mansilla Benasco J, Cardozo M, Chorubczyk A, Urquiza N, et al., editors. Measurement, evaluation and analysis of noise and vibrations produced by an Argentinean medium tank. Proceedings of Meetings on Acoustics ICA2013; 2013: ASA. 19. Z M, F F. The feasibility of using impedance tube with two microphones and sound absorption coefficient measurement of Iranian-made materials using transfer function method. Journal of Health System Research. 2016;12(1):119-24. 20. Xie ZK, Ikeda T, Okuda Y, Nakajima H. Characteristics of sound absorption in lotus-type porous magnesium. Japanese journal of applied physics. 2004;43(10R):7315. 21. Lu M, Hopkins C, Zhao Y, Seiffert G, editors. Sound Absorption Characteristics of Porous Steel Manufactured by Lost Carbonate Sintering. MRS Proceedings; 2009: Cambridge Univ Press.