امداد و انتقال در مراقبت پیش بیمارستانی بهداری رزمی: تحلیل مفهوم با رویکرد واکر واوانت

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)،

2 مرکز تحقیقات تروما و گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مراقبت پیش بیمارستانی، مفهومی چندبعدی است و تعاریف زیادی درباره آن وجود دارد، اما هنوز مفهوم امداد و انتقال در مراقبت پیش بیمارستانی، انتزاعی است. پژوهش حاضر باهدف واضح‌سازی مفهوم امداد و انتقال در مراقبت پیش بیمارستانی بهداری رزمی انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه که در آن از رویکرد واکر واوانت برای تکامل مفهوم امداد و انتقال استفاده‌ شده است، این رویکرد، یکی از روش‌های مفهوم‌پردازی و تکامل مفهوم است که نهایتاً به توسعه تئوری می‌انجامد، در این مطالعه ابتدا واژه های امداد و انتقال ،مراقبت پیش بیمارستانی : "First aid" و "transportation"،"prehospital care" در بانک‌های اطلاعاتی PubMed، Web of Sciences، Ovid، Iran Medex، Magiran، SID جستجو شد. معیار ورود به مطالعه مقالات معتبر داخلی و خارجی در بین سال‌های 2010 تا 2020 بود. از تعداد 728 مقاله شناسایی‌شده، 88 عنوان مقاله بررسی شد، مقالات بدون ارتباط و یا فاقد متن کامل حذف شدند. در نهایت 9 مقاله براساس مراحل تحلیل واکر و اوانت; تعریف، کاربردها، ویژگی ها، مقدمات، پیامدها و ارجاعات تجربی، مفهوم امداد و انتقال در مراقبت پیش بیمارستانی استخراج شد.
یافته‌ها: تحلیل مفهوم نشان داد که مفهوم امداد و انتقال با واژه‌هایی چون یاری‌رساندن، مراقبت‌های فوری و آنی، حفظ حیات هم‌ردیف است. این مفهوم فرایندی پیچیده است که با مفاهیم پاسخ‌گویی سریع، نجات زندگی، تعهد، تخصص، احساس مسئولیت مشخص می‌شود و با واژه‌های بی‌مسئولیتی، وقت‌گذرانی در تضاد است. این مفهوم با امداد و نجات مفهوم مرزی و مراقبت پیش بیمارستانی و خود امدادی و دگر امدادی در بهداری رزمی مرتبط است.
نتیجه‌گیری: شناسایی و تحلیل مفهوم امداد و انتقال در جهت افزایش دانش برای ایجاد تحول در بهداری رزمی و بحران ها بیشترین کاربرد را داشته و کاملاً وابسته به زمینه بوده و تحت تأثیر شرایط اقلیمی، فرهنگ، سطح سواد، آموزش های همگانی، وضعیت بهداشت جامعه، ارتباطات و دستورالعمل‌ها قرارگرفته و با ارائه خدمات مراقبتی پیش بیمارستانی کارکنان درمانی بخصوص پرستاران از نظر کمی و کیفی ارتباط دارد. هر چه امداد و انتقال از نظر مهارتی کاملتر باشد، نجات زندگی بیشتر خواهد بود. مسئولیت‌­پذیری و تعهد دو واژه­‌ای است که به امداد و انتقال اعتبار می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


1. Suserud Br-O. A new profession in the pre-hospital care field: the ambulance nurse. Nursing in critical care. 2005;10(6):269-71. doi: 10.1111/j.1362-1017.2005.00129 2. Ahl C, Nystr M. To handle the unexpected “The meaning of caring in pre-hospital emergency care. International Emergency Nursing.2012;20(1):33-41. doi: 10.1016/j.ienj.2011.03.001 3. B ،ez AA, Lane PL, Sorondo B. System compliance with out-of-hospital trauma triage criteria. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2003;54(2):344-51. oi: 10.1097/01.TA.0000046258.81127. 4. Shrivastava P, Goel A. Pre-hospital care in burn injury. Indian Journal of Plastic Surgery.2010;43(S 01): S15-S22. doi: 10.4103/0970-0358.70720 5. Elmqvist C, Fridlund B, Ekebergh M. More than medical treatment: the patient’s first encounter with prehospital emergency care. International Emergency Nursing. 2008;16(3):185-92. doi: 10.1016/j.ienj.2008.04.003 6. King B, Jatoi I. The mobile Army surgical hospital (MASH): a military and surgical legacy. Journal of the national medical association. 2005;97(5):648. PMID: 15926641 7. Mashreky SR, Bari S, Sen SL, Rahman A, Khan TF, Rahman F. Managing burn patients in a fire disaster: Experience from a burn unit in Bangladesh. Indian Journal of Plastic Surgery.2010;43(S 01): S131-S5. doi: 10.4103/0970-0358.70733 8. Ghanjal A, Motaghi M, Mirhashemi S, Delavari AR. Rescue and Transportation Brigade in Iraqi Imposed War against I.R IRAN. Journal of Military Medicine. [Orginal Research]. 2005;6(4):285-92. [In Persian] 9. Ghanjal A, Sadri Arhami A, Basam SM. Rescue and Transportation experiences of medical department of Sepah in Valfajr 4 operation. Journal of Military Medicine. [Orginal Research]. 2003;5(2):91-8. [In Persian] 10. Sarhangi F, Gholami HR, Khaghanizade M, Mehri SN. First aid and transportation course contents based on experience gained in the Iran-Iraq war: A qualitative study. Trauma monthly. 2015;20(1). doi: 10.5812/traumamon.23846 11. Gholami HR, Sarhangi F, Khaghanizade M. An Applicable Model for Trauma First Aid and transportation: A Mini Review. International Journal of Medical Reviews.2014;1(3):119-24. 12. Mahdizade A, Mahmoudi H, Ebadi A, Rahimi A. Expectations of faculty of nursing schools in Tehran on administrative management of schools: a qualitative study. Journal of Hayat. 2012;18(1):52-66. [In Persian] 13. McKenna H. Nursing theories and models. Routledge; 2006. doi.org/10.4324/9780203135440 14. Schwartz-Barcott D. An expansion and elaboration of the hybrid model of concept development. Concept Development in Nursing Foundations, Techniques, and Applications. 2000:129-59. 15. Walker L, Avant K. Strategies for theory construction in nursing Concept analysis.2005; 3:37-54. 16. Morse JM. Exploring the theoretical basis of nursing using advanced techniques of concept analysis. Advances in Nursing Science.1995 17(3), 31–46. doi.org/10.1097/00012272-199503000-00005 17. Meleis AI. Theoretical nursing: Development and progress. Lippincott Williams & Wilkins. 18.Yi M, Lee SW, Kim KJ, Kim MG, Kim JH, Lee KH,et al. [A review study on the strategies for concept analysis]. Taehan Kanho Hakhoe Chi.2006;36(3):493-502. doi: 10.4040/jkan.2006.36.3.493 19. Nuopponen A. Method of concept analysis–a comparative study. J Lang Spec Purpose Prof Commun Knowledge Manage Cogn. 2010;3(1):4-12. 20. Walker, L. O., & Avant, K. C. Strategies for theory construction in nursing. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall2005. 21.Dehkhoda AA. Dictionary of Dehkhoda. Tehran; University of Tehran Publications; 1967. [In Persian] 22. American Academy of Orthopaedic S, American College of Emergency P. Critical Care Transport. Jones & Bartlett Learning; 2009. 23. gholami H, sarhangi F, Khaghanizadh.M, Najafi s. First aid and Transportation experiences in Hally defense. Bojnourd: Dor.Ghalam; 2015. [In Persian] 24. Hsia RY, Thind A, Zakariah A, Hicks ER, Mock C. Prehospital and Emergency Care: Updates from the Disease Control Priorities, Version 3. World J Surg. 2015 Sep;39(9):2161-7. doi: 10.1007/s00268-015-2997-5. 25. Gholami H, Mahmoudi H, Moradian ST. Relief and transportation of victims on the battlefield from the viewpoint of military nurses: a qualitative study. Journal of Military Medicine. [Orginal Research].21(6):585-95. [In Persian] 26. De Jong MJ, Benner R, Benner P, Richard ML, Kenny DJ, Kelley P, Bingham M, Debisette AT. Mass casualty care in an expeditionary environment: developing local knowledge and expertise in context. J Trauma Nurs. 2010 Jan-Mar;17(1):45-58. doi: 10.1097/JTN.0b013e3181d914ed. 27. Cheraghi MA, Bahramnezhad F, Mehrdad N. Review of ordering don’t resuscitate in Iranian dying patients. Journal of religion and health. 2018;57(3):951-9. doi.org/10.1007/s10943-017-0472-3 28. Ghanjal A, Hafezi r, Sadraei H, Sahraei H, Ghoshuni H. Military individual first kit. Journal of Military Medicine. [Orginal Research]. 2003;5(3):219-25. [In Persian] 29. Xyrichis A, Ream E. Teamwork: a concept analysis. Journal of advanced nursing. 2008;61(2):232-41. 30. Bahrami N, et a. Providing a Spatial Approach in the Rescue and Relief Management after the Earthquake. Environmental Hazard Management. 2019;2(6):117-49. 31. Shimizu K, Hibino S, Biros MH, Irisawa T, Shimazu T. Emergency medicine in Japan: past, present, and future. International Journal of Emergency Medicine. 2020;14(1):2. doi.org/10.1186/s12245-020-00316-7 32. Ghanjal A, Ameryun A, Behrozinejad N, Motaghi M. Field hospitals in Iraq-Iran war. J Mil Med. 2004;6(2):143-52. [In Persian] 33. Dantas RAN, Torres GdV, Salvetti MdGe, Dantas DV, Mendonأ§a AEOd. Instrument for assessing the quality of mobile emergency pre-hospital care: content validation. Revista da Escola de Enfermagem da USP.49(3):380-6. doi: 10.1590/0103-1104201811615. 34. Batchelder AJ, Steel A, Mackenzie R, Hormis AP, Daniels TS, Holding N. Simulation as a tool to improve the safety of prehospital anaesthesia–a pilot study. Anaesthesia. 2009;64(9):978-83. doi: 10.1111/j.1365-2044.2009.05990.x 35. Ismail AK, Ghafar MAA, Shamsuddin NSA, Roslan NA, Kaharuddin H, Muhamad NAN. The assessment of acute pain in pre-hospital care using verbal numerical rating and visual analogue scales. The Journal of emergency medicine.49(3):287-93. doi: 10.1016/j.jemermed.2015.02. 043.. . 36. Garber K, Kushner AL, Wren SM, Wise PH, Spiegel PB. Applying trauma systems concepts to humanitarian battlefield care: a qualitative analysis of the Mosul trauma pathway. Conflict and health. 2020;14(1): 5.doi.org/10.1186/s13031-019-0249-2 37. Butler Jr FK, Holcomb JB, Giebner SD, McSwain NE, Bagian J. Tactical combat casualty care 2007: evolving concepts and battlefield experience. Military Medicine. 2007;172(suppl_1):1-19. doi: 10.7205/milmed.172.supplement_1.1. 38. Baker MS. Military medical advances resulting from the conflict in Korea, Part I: Systems advances that enhanced patient survival. Military medicine. 2012;177(4):423-9. doi: 10.7205/milmed-d-11-00311. 39. Ghanjal A. Role of the military forces and related medical personnel in rescue services in case of unexpected events and disasters. Journal of Military Medicine. [Orginal Research]. 2002;4(3):189-95. [In Persian] 40. Eastridge BJ, Hardin M, Cantrell J, Oetjen-Gerdes L, Zubko T, Mallak C, et al. Died of wounds on the battlefield: causation and implications for improving combat casualty care. Journal of Trauma and Acute Care Surgery.71(1): S4-S8. doi: 10.1097/TA.0b013e318221147b