ارزیابی کارکرد کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3 دانشگاه علوم پزشکی بابل

4 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ایجاد و توسعه تیم­‌های کاری یکی از راهکارهای مقابله با چالش­‌های ناشی از تخصصی شدن و بهبود عملکرد می‌­باشد. این مطالعه به­ منظور ارزیابی کارکرد کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه­‌ها/دانشکده­‌های علوم پزشکی ایران از دیدگاه اعضای کارگروه­‌های وابسته انجام شد.
روش­‌ها: این مطالعه مقطعی در سال 1397 انجام گرفت. جامعه پژوهش دانشگاه­‌های علوم پزشکی ایران بودند که بر اساس آمایش سرزمینی، 20 دانشگاه به صورت تصادفی انتخاب و در دانشگاه منتخب، با اعضای در دسترس کارگروه‌­های وابسته مصاحبه شد. ابزار جمع‌­آوری داده­‌ها پرسشنامه­ محقق ساخته شامل 2 بخش متغیرهای فردی و کارکرد کمیته با 29 سوال باز و بسته بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. داده‌­ها در نرم‌­افزار SPSS با آزمون­‌های کای­دو، کِندالز، اسپیرمن، تی مستقل و آنووا تحلیل شد.  
یافته‌­ها: از 210 نفر مورد بررسی، 70/9 درصد مرد بودند. میانگین سابقه خدمت افراد و مدت همکاری در کارگروه به ترتیب 7/7±18/34 و 2/1±2/6 سال بود. از 5 نمره، میانگین عملکرد دبیرخانه پدافند غیرعامل جهت عملیاتی شدن مصوبات 1/0±3/02، در ایجاد و توسعه زیرساخت­‌های مرتبط 1/0±2/83، در استفاده بهینه از ظرفیت­‌های موجود 0/9±2/71 بود. میانگین کارکرد کلی کمیته پدافند غیرعامل از حداقل 0/41±2/29 تا حداکثر 0/58±3/52 و در کل 18 دانشگاه 0/7±3/01 بود. میانگین اثربخشی اقدامات و فعالیت­‌های انجام شده کمیته پدافند غیرعامل از حداقل 0/37±2/17 تا حداکثر 0/72±3/48 و در کل 18 دانشگاه 0/9±2/72 بود. بین متغیرهای فردی و سازمانی افراد مورد بررسی و عملکرد کلی دبیرخانه، کارکرد کلی و اثربخشی کمیته پدافند غیرعامل ارتباط معنی­‌دار وجود نداشت (0/05<P < /span>).
نتیجه­‌گیری: این مطالعه نشان داد کارکرد کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه‌­های علوم پزشکی ایران در سطح متوسط بود. طراحی و اجرای برنامه­‌های مداخله‌­ای ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


1. Shuffler ML, Carter DR.Teamwork situated in multiteam systems: Key lessons learned and future opportunities. Am Psychol. 2018 May-Jun;73(4): 390-406. doi: 10.1037/amp0000322. 2. Pullon S. Teamwork: A fundamental principle of primary health care and an essential prerequisite for effective management of chronic conditions. NZFP 2007; 34(5): 318-321. 3. Gibson CB, Porath CL, Benson GS, Lawler EE. What results when firms implement practices: The differential relationship between specific practices, firm financial performance, customer service, and quality. Journal of Applied Psychology 2007; 92(6): 1467-1480. 4. Mickan S, Rodger S. Effective health care teams: a model of six characteris-tics developed from shared perceptions. J Interprof Care 2005; 19(4): 358-70. 5. Cashman SB, Reidy P, Cody K, Lemy CA. Developing and measuring progress toward collaborative, integrated, interdisciplinary health care teams. Journal of Interprofessional Care 2004; 18(2): 183-196. 6. Wageman R, Hackman RJ, Lehman E. Team Diagnostic Survey: Development of an Instrument. Journal of Applied Behavioral Science 2005; 41(4): 373-398. 7. Tavakkoli M, Karimi S, Jabbari A, Javadi M. A Survey of the Strengths of the Performance-Based Scheme in Selected Teaching Hospitals of Isfahan, Iran, in 2014: A Qualitative Study. J Qual Res Health Sci. 2016; 5 (1) :46-55 URL: http://jqr.kmu.ac.ir/article-1-521-fa.html 8. Noorizadeh Dehkordi S, Dadashzadeh L, Dadgoo M, Shafaroodi N, Kamali M. Experience of Physiotherapists of Teamwork Results: Teamwork of Team Work Results: A Qualitative Study. Physical Treatments Journal 2014; 4(3): 161-168 9. Mahfoozpour S, Mojdekar R. Attitudes of Health Care providers toward Teamwork, Safety Climate and knowledge Transfer through Team Collaboration in an Educational Medical Center in Tehran. Advances in Nursing & Midwifery 2012; 22(76): 35-41. 10. Hashemian SM, Farzanegan B, Fathi M, Ardehali SH. Stress among Iranian nurses in critical wards. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2015;17(6). 11. Beheshti M H, Mosavianasl Z, Tajpoor A, Hajizadeh R. Evaluation the Extent of Explosion, Ignition and Gas Leakage Consequences in Cylinders Containing 26.2-Liters of Liquid Gas, with Passive Defense Approach. J Mil Med. 2018; 19 (6) :551-561 URL: http://militarymedj.ir/article-1-1491-fa.html 12. Passive Defense Staff of the Ministry of Health and Medical Education. Guidelines for the Establishment of a Passive Defense Committee in Medical Sciences Universities. Version 1. Edited March 2018. http://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/2-_dasrtoor_padafand_98.pdf 13. Passive Defense Staff of the Ministry of Health and Medical Education. Guidelines for the Establishment of a Passive Defense Committee in Medical Sciences Universities. Version 2. Edited August 2018. https://logistic.tbzmed.ac.ir/uploads//User/5189 14. Rosen MA, Salas E, Wilson KA, King HB, Salisbury M, Augenstein JS, et al. Measuring team performance in simulation-based training: adopting best practices for healthcare. Simulation in Healthcare. 2008;3(1):33-41. doi:10.1097/SIH.0b01 3e3181626276 15. Passos AM, Caetano A. exploring the effects of intragroup conflict and past performance feedback on team effectiveness. Journal of Managerial Psychology 2005; 20(3-4): 231-44. 16. Ashraf Pourbafrani, Assessment of Duties and Performance of Medical Records Committee in Isfahan University of Medical Sciences Hospitals (2003), MSc Thesis, School of Medical Management and Information, Iran University of Medical Sciences. 2003. 17. Kabirzadeh A, Bagherianfarahabadi E, Rezazadeh E, Mohsenisaravi B. Survey on performance of hospital medical records committee in Mazandaran medical sciences university hospitals in 2005-2007. Health Information Management 2008; 5(2): 174. 18. Neisi F, Azizi A, The Survey of Medical Records Committee Performance in Teaching hospitals affiliated to Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences-2010, Jentashapir J Health Res. Online ahead of Print ; 2(3):1-9. 19. Nasrollahpour Shirvani SD, Maleki MR, Motlagh ME, Kavosi Z, Tofighi S, Gohari MR. Self assessment of Iran Universities of Medical Sciences based on European Foundation for Quality Management (EFQM) and Iran excellence model. World Applied Sciences Journal 2011, 15 (10): 1391-1397 20. Motlagh ME, Nasrollahpour Shirvani SD, Maleki MR. Performance Evaluation of Vice-Chancellery for Health of Universities/Schools of Medical Sciences in Iran based on Iranian National Productivity and Excellence Award Model. Hakim Research Journal 2013; 16(2): 80- 88. (In Persian) URL http://hakim.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-1-489&slc_lang=en&sid=1 21. Zarraga C, Garcia-Falcon M. "Factors favoring knowledge management in work teams". Journal of knowledge management 2003; 7(2): 81-96. 22. Toop L, Hodges I. Primary care teamwork in the Christchurch area: Part 2 – barriers to greater collaboration. N Z Fam Physi-cian 1996: 51-9. 23. Mc Comb SA, Green SG, Compton WD. Project goals, team Performance, and shared understanding. Engineering Management Journal 1999; 11(3): 7-12. 24. Khanzadeh A, Motlagh ME, Mirshakak A, Niakan M, Akbari-Nassaji N, Nasrollahpour Shirvani SD. Assessment of performance of Work Teams in of Abadan School of Medical Sciences: Managers and Experts' Perspectives. JMDHR. 2017; 1 (1) :9-17 URL: http://jmdhr.mubabol.ac.ir/article-1-21-fa.html 25. Vali L, Masoud A, Jabari Beyrami H, Yaghobian B. Readiness of hospitals affiliated with Tabriz University of Medical Sciences to Face Disasters. Journal of Health & Development 2014; 3(1): 62-70. 26. Rabeian M, Hosseini S H, Radabadi M, Taheri Mirghaed M, Bakhtiari M. Evaluation Of Effective Factors On The Rate Of Preparedness Of Tehran University Of Medical Sciences’ Selected Hospitals In Dealing With Earthquake. payavard. 2013; 7 (3) :251-261 URL: http://payavard.tums.ac.ir/article-1-5092-fa.html 27. Safari lafti S, Hessam S, Yazdanpanah A. Factors Affecting Disaster Management: Hospitals of Hormozgan Province. jha. 2018; 20 (70) :52-67 .URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-2434-fa.html 28. Second European quality of life survey participation in volunteering and unpaid work 2011; Dublin (Ireland): European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2011/quality-of-life-social-policies/participation-in-volunteering-and-unpaid-work