بررسی روایی ساختاری مقیاس به‌ زیستن مراقبان: نمونه ای از مراقبان غیررسمی جانبازان سالمند

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه سالمند شناسی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: به‌­زیستن حالت ذهنی مثبت و پایداری است که ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی مراقبان داشته و احساس رضایت و شادی را در مراقبان به همراه دارد. ازاین­‌رو سنجش به‌‏زیستن مراقبان با ابزارهای معتبر یکی از موضوعات مهم پژوهشی می‏‌باشد. بر همین مبنا پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی ساختاری مقیاس به‏‌زیستن مراقبان در نمونه‌­ای از مراقبان غیررسمی جانبازان شیمیایی انجام گرفت.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که به بررسی ویژگی­‌های روانسنجی ابزار به‌زیستن مراقبان می‌‏پردازد. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه مراقبان غیر رسمی جانبازان شیمیایی 60 ساله و بیشتر بودند. حجم نمونه  142 نفر، جهت بررسی روایی ساختاری ابزار پژوهش به روش نمونه‌گیری در دسترس مدنظر قرار گرفت. در این مطالعه با توجه به پروتکل سازمان بهداشت جهانی برای ترجمه، روایی صوری توسط 6 متخصص و همچنین روایی ساختاری توسط تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. پایایی ثبات درونی ابزار نیز توسط آلفای کرونباخ بررسی شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS.V.23 و نرم افزار AMOS.V.23 استفاده شد.
یافته‌­ها: روایی صوری ابزار پس از اصلاح و ارزیابی توسط متخصصین مورد تایید قرار گرفت. در بررسی روایی ساختاری ابزار، شاخص‌های برازش مدل مقیاس به ‏زیستن برای بافتار ایران و در نمونه مراقبان جانبازان در تحلیل عاملی تاییدی برای بُعد نیازهای اساسی (1/329CMIN=، 0/986GFI=، 0/995CFI=، 0/048RMSEA=) و فعالیت‌های روزمره (2/236CMIN=، 0/961GFI=، 0/964CFI=، 0/094RMSEA=) مناسب بود. همچنین آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0.83 به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که مقیاس مورد بررسی روایی ساختاری مناسبی برای سنجش به ­زیستن مراقبان جانباز شیمیایی دارد. بنابراین از مقیاس حاضر می‌توان در پژوهش‌های آتی و سیاست‌گذاری، پس از بررسی‌های بیشتر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


Pitts, B.L., et al., Depression and Cognitive Dysfunction in Older US Military Veterans: Moderating Effects of BDNF Val66Met Polymorphism and Physical Exercise. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 2020. Srivastava, P., et al., Impact of Depressive Disorder on Access and Quality of Care in Veterans With Prevalent Cardiovascular Disease. The American journal of cardiology, 2018. 121(12): p. 1629-1633. XU, X.Y., R.Y.C. KWAN, and A.Y.M. LEUNG, Behavioural activation for family dementia caregivers: A systematic review and meta-analysis. Geriatric Nursing, 2020. Li, Y., et al., Health literacy, social support, and care ability for caregivers of dementia patients: Structural equation modeling. Geriatric Nursing, 2020. LaManna, J.B., et al., Perceptions of health and well-being among older adult caregivers: Comparisons of current caregivers with former and never caregivers. Geriatric Nursing, 2020. Chi, N.-C., et al., Interventions to Support Family Caregivers in Pain Management: A Systematic Review. Journal of Pain and Symptom Management, 2020. Long, K.N., et al., The role of hope in subsequent health and well-being for older adults: an outcome-wide longitudinal approach. Global Epidemiology, 2020: p. 100018. Berg-Weger, M., D.M. Rubio, and S.S. Tebb, Depression as a mediator: Viewing caregiver well-being and strain in a different light. Families in Society, 2000. 81(2): p. 162-173. Berg-Weger, M. and S. Tebb, Conversations with researchers about family caregiving: Trends and future directions. Generations, 2003. 27(4): p. 9-16.Tamayo, G.J., et al. Caring for the caregiver. in Oncology nursing forum. 2010. Chessick, C.A., et al., Suicidal ideation and depressive symptoms among bipolar patients as predictors of the health and well‐being of caregivers. Bipolar disorders, 2009. 11(8): p. 876-884. Molassiotis, A., et al., Unmet supportive care needs, psychological well‐being and quality of life in patients living with multiple myeloma and their partners. Psycho‐oncology, 2011. 20(1): p. 88-97. Napoles, A.M., et al., Reviews: developing culturally sensitive dementia caregiver interventions: are we there yet? American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias®, 2010. 25(5): p. 389-406. George, L.K., Still happy after all these years: Research frontiers on subjective well-being in later life. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2010. 65(3): p. 331-339. Tebb, S.S., M. Berg-Weger, and D.M. Rubio, The Caregiver Well-Being Scale: developing a short-form rapid assessment instrument. Health & social work, 2013. 38(4): p. 222-230. Berg-Weger, M., D.M. Rubio, and S.S. Tebb, Living with and caring for older family members: Issues related to caregiver well-being. Journal of Gerontological Social Work, 2000. 33(2): p. 47-62. Rubio, D.M., et al., Validating a measure across groups: The use of MIMIC models in scale development. Journal of social service research, 2003. 29(3): p. 53-67. Tebb, S., An aid to empowerment: A caregiver well-being scale. Health & Social Work, 1995. 20(2): p. 87-92. Pashby, P., J. Hann, and M.E.S. Sunico, Dementia care planning: shared experience and collaboration. Journal of Gerontological Social Work, 2009. 52(8): p. 837-848.