هماهنگی نیروهای غیرنظامی و نظامی در بلایای طبیعی: مرور نظام مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

4 گروه سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارس، ایران

چکیده

زمینه و هدف: روزانه شاهد رخداد بلایای طبیعی در نقاط مختلف دنیا هستیم، همچنین با توجه به حضور گسترده نیروهای نظامی در کمک‌رسانی و برقراری امنیت در مناطق بلازده، اهمیت هماهنگی بین نیروهای غیرنظامی-نظامی روشن‌تر می‌شود. مقاله حاضر با استفاده از روش مرور نظام‌مند با هدف استخراج عوامل تاثیرگذار در ارتقای هماهنگی غیرنظامی-نظامی در بلایای طبیعی در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید.
روش‌ها: جستجوی نظام‌مند در پایگاه‌های PubMed، Cochran Library، Scopus، EMBASE، Web of Science و ProQuest بین ژانویه 1970 تا 31 دسامبر 2020 انجام شد. مقالات بر اساس کلید واژه‌های جستجو شامل سه بعد "هماهنگی"، "بلایا" و "نظامی-غیرنظامی" است توسط نویسندگان انتخاب گردید. در نهایت عوامل تاثیرگذار بر هماهنگی از مقالات استخراج گردیدند.
یافته‌ها: پس از مطالعه عنوان، چکیده و متن کامل مقالات، 15 مقاله برای آنالیز نهایی انتخاب شدند. 2 مقاله کیفی، 3 مقاله کمی، 1 مقاله درس آموخته، 5 مطالعه ترکیبی و 4 مقاله مروری بودند. فراوان‌ترین عامل‌ها از لحاظ تکرار، عوامل مدیریت اطلاعات (اشتراک‌گذاری و به روز بودن)، برنامه ریزی، فرماندهی واحد، آموزش و ارتباطات بودند. با تحلیل مقالات دو رویکرد اصلی برای مدیریت بلایا در دنیا وجود داشت که شامل رویکرد هماهنگی موازی و متوالی است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مرور نظام‌مند دید کلی نسبت به عوامل تاثیرگذار روی هماهنگی بین نیروهای غیرنظامی-نظامی در بلایای طبیعی می‌دهد. هریک از عوامل به صورت حلقه‌های یک زنجیر هستند که باعث می‌شوند که پاسخ به بلایا هماهنگ‌تر باشد. همه سازمان‌های درگیر در پاسخ به بلایا بایستی در تدوین سیاست‌های مدیریت بحران هر کشور نقش داشته باشند، تا همه جنبه‌ها و مسائل مهم در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


1. Hall RA, Cular A. Civil-military relations in disaster rescue and relief activities: Response to the mudslide in southern Leyte, Philippines. Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies. 2010;38(2):62-88. 2. Rietjens SJH. Civil-military cooperation in response to a complex emergency: just another drill?: Brill Leiden; 2008. 3. Nugroho SP, Pandanwangi TS, Suprapto S. Civil-Military Cooperation in Disaster Management. Jurnal Pertahanan. 2016;2(2):129-44. 4. Metcalfe V, Haysom S, Gordon S. Trends and challenges in humanitarian civil-military coordination: A review of the literature. London: The Humanitarian Policy Group. 2012. 5. Egnell R. Civil–military coordination for operational effectiveness: Towards a measured approach. Small Wars & Insurgencies. 2013;24(2):237-56. 6. Tatham P. Improving the civil-military dimension of disaster related humanitarian logistics. Asia Pacific Civil Military Centre of Excellence, Working Paper. 2011;1(11). 7. Cordesman AH. The Iraq War: strategy, tactics, and military lessons: CSIS; 2003. 8. Vorraber W, Lichtenegger G, Brugger J, Gojmerac I, Egly M, Panzenböck K, et al. Designing Information Systems to Facilitate Civil-Military Cooperation in Disaster Management. International Journal of Distributed Systems and Technologies (IJDST). 2016;7(4):22-40. 9. Chaisorn P. Civil-Military Cooperation in Disaster Relief Operations: A Case Study of the 2004 Sumatra-Andaman Earthquake Disaster Relief Operation in Thailand. National Defence Studies Institute Journal. 2017;8(2):47-60. 10. Nugroho SP, Pandanwangi TS, Suprapto S. Civil-military cooperation in disaster management. Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity. 2016;2(2):129-44. 11. Bollettino V. Civil-military engagement: an empirical account of humanitarian perceptions of civil-military coordination during the response to Typhoon Haiyan. Disaster Med Public Health Prep. 2016;10(1):7-10. 12. Burke R. Lessons from Katrina: commanding the military during disaster response-then and now. International Journal of Emergency Management. 2016;12(3):221-40. 13. Thompson WC. Success in Kashmir: a positive trend in civil–military integration during humanitarian assistance operations. Disasters. 2010;34(1):1-15. 14. Berggren P, Nählinder S, Svensson E. Characteristics of Command and Control in Response to Emergencies and Disasters. Assessing Command and Control Effectiveness: CRC Press; 2017. p. 107-26. 15. Rietjens SJ, Verlaan K, Zaalberg TWB, De Boer SJ. Inter‐organisational communication in civil–military cooperation during complex emergencies: a case study in Afghanistan 1. Disasters. 2009;33(3):412-35. 16. McMaster R, Baber C. Multi-agency operations: cooperation during flooding. Applied ergonomics. 2012;43(1):38-47. 17. Salmon P, Stanton N, Jenkins D, Walker G. Coordination during multi-agency emergency response: issues and solutions. Disaster Prevention and Management: An International Journal. 2011;20(2):140-58. 18. Pramanik R. Challenges in coordination: differences in perception of civil and military organizations by comparing international scientific literature and field experiences. Journal of risk research. 2015;18(7):989-1007. 19. Scotter JRV, Pawlowski SD, Cu TD. An examination of interdependencies among major barriers to coordination in disaster response. International Journal of Emergency Management. 2012;8(4):281-307. 20. Czerwinski SJ. Disaster recovery: Experiences from past disasters offer insights for effective collaboration after catastrophic events: DIANE Publishing; 2010. 21. Bollettino V. Civil-military engagement: an empirical account of humanitarian perceptions of civil-military coordination during the response to Typhoon Haiyan. Disaster medicine and public health preparedness. 2016;10(1):7-10. 22. Malešič M. The impact of military engagement in disaster management on civil–military relations. Current sociology. 2015;63(7):980-98. 23. Joyce N. Civilian-military coordination in the emergency response in Indonesia. Military medicine. 2006;171(suppl_1):66-70. 24. Morris JC, Morris ED, Jones DM. Reaching for the philosopher’s stone: Contingent coordination and the military’s response to Hurricane Katrina. Public Administration Review. 2007;67:94-106. 25. Nabi PG. Coordinating post-disaster humanitarian response: lessons from the 2005 Kashmir earthquake, India. Development in Practice. 2014;24(8):975-88. 26. Salmon P, Stanton N, Jenkins D, Walker G. Coordination during multi‐agency emergency response: issues and solutions. Disaster Prevention and Management: An International Journal. 2011. 27. Araghizadeh H, Peyravi M, Sharififar S, Ahmadi Marzaleh M. Civil-military coordination in natural disasters: a qualitative study. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2020;22(1). 28. Araghizadeh H, Peyravi M, Sharififar S, Marzaleh MA. Civil-Military Coordination (CIMIC) Model in Natural Disasters in Iran. Bulletin of Emergency & Trauma. 2020;8(4):218.