تاثیر مداخله آموزشی بر سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در بخش های مختلف یک واحد نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی عضلانی از جمله عوامل شایع آسیب‌های شغلی و  ناتوانی در کشورهای جهان به شمار می‌رود. یکی از دورانی که افراد در معرض خطر اختلالات اسکلتی عضلانی می‌باشند، دوران سربازی است. با توجه به اهمیت سلامت سربازان که یکی از ارکان اصلی نظامی کشور هستند و با عنایت بر اینکه مطالعات قبلی بیشتر به بررسی سایر مشاغل پرداخته‌اند. لذا  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه مداخله‌ای برسطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی بر روی سربازان در بخش‌های مختلف یک واحد نظامی انجام گردید.
روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بود که بر روی 140 نفر از کارگران مرد مشغول بکار حمل دستی بار در واحدهای مختلف یک منطقه نظامی در جنوب ایران، در سال 1398 انجام شد. نمونه‌­گیری به شیوه نمونه‌گیری در دسترس بود. ارزیابی و تعیین سطح ریسک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی با استفاده از نرم‌افزار ارزیابی سریع مواجهه(QEC)  انجام شد. مداخله آموزشی برای گروه مداخله به تعداد 4 جلسه آموزشی 60 دقیقه‌ای برگزار شد. یک ماه پس از اتمام مداخله آموزشی مجددا ارزیابی سطح ریسک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در هر دو گروه تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری 24-SPSS صورت گرفت.
یافته‌ها: سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی بعد از مداخله آموزشی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرده است و از لحاظ آماری و معنادار بود (0/05>P < /span>). همچنین بعد از مداخله آموزشی در دو گروه مداخله و کنترل از لحاظ سطح مواجهه با ریسک فاکتورهای ارتعاش، سرعت در کار و استرس شغلی تغییراتی در سطح ریسک ایجاد نشده بود و از لحاظ آماری آموزش باعث تفاوت معنادار در این سه فاکتور نشده است (0/05<P < /span>). سطح ریسک مواجهه کل بدن برای اختلالات اسکلتی عضلانی در دو گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله آموزشی از لحاظ آماری معنادار می باشد (0/05>P < /span>).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر میزان اختلالات اسکلتی عضلانی در سربازان بالا بود و تمرینات اصلاحی تاثیر معنی‌داری بر اختلالات اسکلتی عضلانی داشت. از آنجایی که اختلالات اسکلتی عضلانی قابل پیشگیری هستند می‌توان نتیجه گرفت که آموزش‌های برنامه‌ریزی شده به جامعه هدف از جمله مداخلات آموزشی می‌تواند موثر و مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


1. David GJOm. Ergonomic methods for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders. 2005;55(3):190-9. 2. Kemmlert KJlt, National Institute of Occupational Health. Labor inspectorate investigation for the prevention of occupational musculo-skeletal injuries. 1994. 3. Palmer KT, Harris EC, Linaker C, Cooper C, Coggon DJOEM. Optimising case definitions of upper limb disorder for aetiological research and prevention: a review. 2012;69(1):71-8. 4. Palmer KT, Harris EC, Coggon DJOM. Carpal tunnel syndrome and its relation to occupation: a systematic literature review. 2007;57(1):57-66. 5. Punnett L, Wegman DHJJoe, kinesiology. Work-related musculoskeletal disorders: the epidemiologic evidence and the debate. 2004;14(1):13-23. 6. Tayefe Rahimian J, Choobineh A, Dehghan N, Tayefe Rahimian R, Kolahi H, Abbasi M, Abbaszadeh M. Ergonomic evaluation of exposure to musculoskeletal disorders risk factors in welders. Iranian Journal of Ergonomics. 2014 Mar 10;1(3):18-26. 7. Jo H, Baek S, Park H-w, Lee S-A, Moon J, Yang JE, et al. Farmers’ cohort for agricultural work-related musculoskeletal disorders (farm) study: study design, methods, and baseline characteristics of enrolled subjects. Journal of epidemiology. 2016:JE20140271. 8. Coledam DH, Júnior RP, Ribeiro EA, de Oliveira AR. Factors associated with musculoskeletal disorders and disability in elementary teachers: A cross-sectional study. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2019;23(3):658-65. 9. Kennedy PC, Purtill H, O'Sullivan K. Musculoskeletal pain in Primary Care Physiotherapy: Associations with demographic and general health characteristics. Musculoskeletal Science and Practice. 2018; 35: 61-6. 10. Denis D, St-Vincent M, Imbeau D, Jette C, Nastasia I. Intervention practices in musculoskeletal disorder prevention: a critical literature review. Appl Ergon. 2008; 39(1): 1-14. 11. Najafi Mehri S, Sadeghian M, Tayyebi A, Karimi Zarchi AA, Asghari AR. Epidemiology of physical injuries resulted from military training course. J Mil Med. 2010; 12(2): 89-92. 12. Habibi E, Soury Sh, Abolghasemian M. The effect of three ergonomics intervention on work related posture and musculoskeletal disorder in computer users Gas Company of Isfahan. J Health syst Res. 2013; 9(10): 1041-1049. 13. Jafari B, Yousef Pour AR, Naji M. The Effect of a Corrective Exercise Course on the Musculoskeletal Disorders of a Military Unit Soldiers. Journal Mil Med. 2020;22(3):235-43. 14. Alizadeh M, Mirkarimi Por H, Falah Mohamadi M. NASM essentials of corrective exercise training. Publishers Hatmi. 2017; p: 7-11. 15. Shoja E, Hokmabadi R, Shoja M, Gharaee M. Ergonomic evaluation of musculoskeletal disordersrisk by Quick Exposure Check (QEC) technique in a textile industry. J North Khorasan Univ Med Sci. 2014; 6(2): 259-66. 16. Li G, Buckle P. A practical method for the assessment of work-related musculoskeletal risks- Quick Exposure Check (QEC). 42nd Annual Meeting. 1998; 42(19): 1351-5. 17. Choobineh A. Posture evaluation methods in occupational ergonomics. Hamadan: Fanavaran Pub. 2004. 18. Eskandari D, Norizadeh N, Saadati H, Mohammadpour S, Gholami A. The prevalence of musculoskeletal disorders and occupational risk factors in Kashan SAIPA automobile industry workers by key indicator method (KIM). JOHS. 2012;2(1):27-36. 19. Eskandari Nasab N, Mirmohammadi SJ, Mehrparvar AH, Fallah H. Study of effectiveness and reliability of education on ergonomic risk factors and musculoskeletal complaints in patient-carrier personnel of Shahid Bahonar Hospital of Kerman. Occupational Medicine. 2019:10(4): 23-30. 20. Soori H, Tahmasebizadeh H, Montazeri A, Jaffari M, Ainy E. Relationship between quality of life and musculoskeletal disorders in car manufacturing workers. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2011;15(1):33-8. 21. Motamedzade M, Saedpanah K, Salimi K, Eskandari T. Risk assessment of musculoskeletal disorders by Muscle Fatigue Assessment method and implementation of an ergonomic intervention in Assembly industry. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2016;3(1):33-40. 22. Motamedzadeh M, Shafiei Motlagh M, Darvishi E. Ergonomics intervention in manual handling of oxygen. Health and Safety at Work. 2013;3(1):19-28. 23. Azizi M, Motamedzade M. Working postures assessment using rula and ergonomic interventions in quality control unit of a glass manufacturing company. Iranian Journal of Ergonomics. 2013;1(1):73-9. 24. Dehghan N, Choobineh A, Hasanzadeh J. Interventional ergonomic study to correct and improve working postures and decrease discomfort in assembly workers of an electronic industry. Iran Occupational Health. 2013;9(4):70-79.