بررسی آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده پرسنل درمان شاغل در درمانگاه های نظامی از بیماری 19-COVID

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

2 مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران

3 گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماری 19-COVID یک بیماری با شیوع کشنده است و پرسنل درمان نقش مهمی در مراقبت و کنترل این بیماری دارند، که لازمه این مراقبت، اقدامات کنترل عفونت به همراه داشتن دانش و عملکرد خوب در این زمینه است. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین آگاهی و عملکرد پرسنل درمان درمانگاه­‌های نظامی شهرستان آبادان درسال 1399 انجام شده است.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی 50 پرسنل درمان (پرستار، بهیار، اتاق عمل) به‌صورت سرشماری با داشتن رضایت آگاهانه شرکت کرده‌­اند. ابزار گردآوری اطلاعات دراین زمینه پرسشنامه محقق ساخته، آگاهی و عملکرد رفتارهای پیشگیرانه بوده است. نمرات به سه سطح خوب (بالای 24)، متوسط (24-13)، ضعیف (زیر 13) تقسیم شده­‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه نیز انجام شده است. داده­‌ها با استفاده از آزمون­‌های آماری و با استفاده از نرم­افزار 22-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین آگاهی افراد شرکت‌کننده (13/1 ± 98/7) و سطح رفتارهای پیشگیرانه (13/71 ± 56/88) آن ها به‌دست آمده است، سطح آگاهی 34 نفر( 68 درصد) و سطح عملکرد 29 نفر (58 درصد)  از پرسنل شرکت‌کننده خوب گزارش شده است و از نظر آماری ارتباط معناداری بین دو این متغیر دیده نشده است (0/50P>).
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که پرسنل نظامی درمان از سطح بالایی از آگاهی و عملکرد رفتارهای پیشگیرانه از بیماری 19-COVID برخوردار هستند. با این حال مداخلات و برنامه­‌های آموزشی برای پرسنل نظامی مراقبت­‌های بهداشتی لازم است.

کلیدواژه‌ها


1- de Wilde, Adriaan H; Snijder, Eric J; Kikkert, Marjolein; van Hemert, Martijn J. Host Factors in Coronavirus Replication. Curr Top Microbiol Immunol. 2018; 419: 1-42. 2- . Zhou P, Yang XL, Wang XG, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 2020;579:270–3. 3- Munster VJ, Koopmans M, van Doremalen N, van Riel D, de Wit E. A Novel Coronavirus Emerging in China - Key Questions for Impact Assessment. N Engl J Med. 2020; 382:692-4 4- Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020; 395: 507-13. 5- Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus–infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323:1061–9. 6- Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia. N Engl J Med. 2020;382(13):1199–207. 7- BAWAZIR, Amen, et al. MERS-CoV infection: Mind the public knowledge gap. Journal of infection and public health. 2018, 11.1: 89-93.‌ 8- امینیان فر, et al. پیشگیری از بیماریهای عفونی در اعزامهای نظامی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش-شماره 5-بهار 1391, 2011. 9- Shigemura, J., Ursano, R. J., Morganstein, J. C., et al. Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: Mental health consequences and target populations. Psychiatry and Clinical Neurosciences. https://doi.org/10.1111/ pcn.12988. 10- Ahmed, Naseer, et al. "Knowledge, Awareness and Practice of Health care Professionals amid SARS-CoV-2, Corona Virus Disease Outbreak." Pakistan Journal of Medical Sciences .2020;36.COVID19-S4 11- Nemati, Marzieh, Bahareh Ebrahimi, and Fatemeh Nemati. "Assessment of Iranian nurses’ knowledge and anxiety toward COVID-19 during the current outbreak in Iran." Archives of Clinical Infectious Diseases. 2020; 15.COVID-19 12- ALSAHAFI, Abdullah J.; CHENG, Allen C. Knowledge, attitudes and behaviours of healthcare workers in the Kingdom of Saudi Arabia to MERS coronavirus and other emerging infectious diseases. International journal of environmental research and public health, 2016, 13(12): 1214.‌ 13- KIM, Og Son, et al. The convergence study on anxiety, knowledge, infection possibility, preventive possibility and preventive behavior level of MERS in nursing students. Journal of the Korea Convergence Society, 2016; 7(3): 59-69.‌ 14- ALWANI, Shaheena Salman, et al. Evaluation of Knowledge, Practices, Attitude and Anxiety of Pakistans Nurses towards COVID-19 during the Current Outbreak in Pakistan. medRxiv, 2020.;11:1-26. 15- KHAN, Samea, et al. Is Pakistan prepared for the COVID‐19 epidemic? A questionnaire‐based survey. Journal of Medical Virology.2020;92:824–832. 16- Alqahtani AS. Knowledge and attitude toward Middle East respira-tory syndrome coronavirus among heath colleges’ students in Na-jran, Saudi Arabia.Int J Commun Med Public Health. 2017;4(8):2641. 17- HUYNH, Giao, et al. Knowledge and attitude toward COVID-19 among healthcare workers at District 2 Hospital, Ho Chi Minh City. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 2020, 13.6: 260.‌ 18- Al-Mohaissen M. Awareness among a Saudi Arabian universitycommunity of Middle East respiratory syndrome coronavirus fol-lowing an outbreak.East Mediterr Health J. 2017;23(5):351–6. 19- ALBARRAK, Ahmed I., et al. Middle East Respiratory Syndrome (MERS): Comparing the knowledge, attitude and practices of different health care workers. Journal of Infection and Public Health, 2019.‌8.