تبیین وضعیت شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه علوم پزشکی نظامی در بحران کرونا

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از چالش­‌های بحران کرونا، مشکلات اقتصادی است که بر اقتصاد دنیا و آموزش وارد شده است. در این میان نقش دانشگاه کارآفرین در اقتصاد دانش محور به عنوان نیروی محرکه تولید، انتقال و توزیع دانش حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت شاخص‌­های دانشگاه کارآفرین در یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در بحران کرونا است.
روش‌­ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نظامی مورد مطالعه بودند. 132 نفر حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌­ها، پرسشنامه استاندارد گیب بود. تجزیه و تحلیل داده­‌ها با کمک آزمون­‌های آماری توصیفی و استنباطی (کولموگروف– اسمیرونف، همبستگی پیرسون و فریدمن) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد انجام گرفت.
یافته­‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد، وضعیت دانشگاه مورد مطالعه بر اساس 9 شاخص دانشگاه کارافرین از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخودار است که این شاخص‌­ها عبارتند از: - مولفه‌­های چشم‏انداز، مأموریت و استراتژی دانشگاه- حاکمیت و اداره دانشگاه- چندرشته‏ای فرا رشته‌‏ای، قدرت نفوذ، دانش آموختگان، انتقال دانش، مرکز رُشد، تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکت‌‏های مشتق از دانشگاه، بین‌المللی‌­سازی و مولفه آموزش کارآفرینانه و سرمایه‌گذاری و در دو شاخص شامل - مولفه ساختار و طرح سازمانی و - مدیریت ذی‏نفعان و ارزش‏‌های جامعه، وضعیت نامطلوبی داشت.
نتیجه­‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، مدیریت ذی‏نفعان و ارزش‏‌های جامعه و آموزش کارآفرینانه و سرمایه‌گذاری بیشترین تاثیر را در توسعه دانشگاه علوم پزشکی نظامی مورد مطالعه در جهت یک دانشگاه کارآفرین داشت. لذا برای مقابله با تاثیرات اقتصادی بحران کرونا توصیه می­‌گردد مسئولان و مدیران دانشگاه بستر مناسبی برای پرورش خلاقیت و کارآفرینی در پاسخ به نیازهای اقتصادی دانشگاه فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


1. Mehdi R. Evaluation of science production strategies in the technical-engineering group with emphasis on the 20-year vision of the Islamic Republic of Iran. Doctoral dissertation, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University. 2009. 2. Etzkowitz H. The Evolution of the Entrepreneurial University”, International Journal of Technology and Globalisation, 2004;1 (1): 64-77. 3. Marjaei S, Pouratashi M. Application of University Entrepreneurship in Iranian Universities as an Issue. Quarterly Journal of Social Issues Review, 2016;2: 251-286. 4. Talebi K, Davari A, Dehghan Najmabadi A. Identifying the Influence of Intellectual Capital on Identifying Entrepreneurial opportunities in Knowledge Based Companies; Journal of Management Studies (Improvement and Evolution).2013;23(71):19-48. 5. Matni H. Investigating the effects of Coronavirus 19 on the global economy. Journal of Social Impact Assessment. The second issue of the special issue of the consequences of the outbreak of Coronavirus 19-May2020:163-181 6. Jindal Global University. Impact of COVID-19 on Higher Education-Challenges and opportunities. (Jun.29,2020).Retrieved from http://jgu.edu.in/blog /2020/06/ 29/impact-of-covid-19-on-higher-education-challenges-opportunities/ 7. Zakersalehi G. Futurology on the effects of the COVID-19 crisis on higher education. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 2020;12(2): 51-56. 8. Ghanati S, Kordnaeij A, Yazdani HR. An investigation of entrepreneurial organizational culture status in Tehran University. Journal of Entrepreneurship Development .2010;3 (10):115-133. 9. Samadimireklaee H, Aghajani, H, Samadimireklaee, H. Explaining Capacity and Entrepreneurial Culture in Babol University of Medical Sciences through Fuzzy Analysis. Scientific and Research Journal of Medical Education in Isfahan University of Medical Sciences.2015;15:134-145. 10. Moghaddasi J, Keykhawosiarani M, Keykhawosiarani L. Factors Affecting the Entrepreneurship of Medical Universities in Iran's Higher Education System. Health Management, 2015;6:49-60. 11. Guerrero, M. and Urbano, D. The development of an entrepreneurial university. The Journal of Technology Transfer.2010; 37(1). DOI: 10.1007/s10961- 010-9171-x 12. Transformation and innovation packages in medical science education based on health higher education program.2017. Retrieved from http://lums.ac.ir/parameters/ lums/uploads/30035/File/book-tahavol.pdf 13. Samadimireklaee H, Aghajani H, Samadimireklaee H. Investigating and explaining the entrepreneurial capacity of selected universities in Mazandaran province. Public Management Quarterly. 2018;7 (1): 111-132. 14. Torkaman T, Noruzi A. The Investigation of entrepreneurial university indicators status Based on the model of Gibb 2012 in The University of Tehran. Rahyaft. 2018; 65:1-9. 15. Samadimireklaee H, Aghajani H, Mashazmini M. Explaining the indicators of entrepreneurial university in higher education through fuzzy inference system: A study in Islamic Azad University, Ghaemshahr branch. Quarterly Journal of Educational Management Innovations. 2015; 7(3) (Series 35):96-114. 16. Fakoor B, Haji Hosseini H. Academic Entrepreneurship and Commercialization of Research Results in Iranian Universities (Case Study of 7 Universities). Science and technology policy. 2009;1(2):59-70. 17. Kurdish A, Ahmadi P, Ghorbani Z, Niakanlahiji N. Investigating the characteristics of entrepreneurial university in Tarbiat Modares University. Journal of Entrepreneurship Development. 2013;5 (3):64 – 47. 18. Qalandari MA. Status of Entrepreneur University Indicators in Shahid Chamran University of Ahvaz (Case Study). Master Thesis, Ahvaz Chamran Faculty of Educational Sciences and Psychology. 2011. 19. Raeisoon M, Abbaspour A, Rahimian H, Khorsandi Taskoh A, Borzoian Shirvan S. An exploration of the organizational structure components of universities of medical sciences in transition to third generation university. Journal of Birjand University of Medical Sciences.2018;25: (Supplementary: Medical Education)-1-15. 20. Etzkowitz H. Research groups as ‘quasi-firms’: The invention of the entrepreneurial university. Research Policy.2003; 32(1), 109–121. doi:10.1016/S0048-7333(02)00009-4 21. Fayolle A, Redford D. Introduction: Towards more entrepreneurial universities - myth or reality? Handbook on the entrepreneurial university. (Eds).2014:1–10. Cheltenham: Edward Elgar. 22. Naderi N, Pajohan A. Academic Entrepreneurship: Designing and Developing a Step-by-Step Model. Industry and University Quarterly. 2019;11(39&40):31-52. 23. Araei M, Mohammadi Mehr M. The Mediating Role of Organizational Learning in the Relationship between Knowledge Management and Organizational Innovation (Case Study: Faculty Members of a Military University). Journal of Military Medicine. 2020; 22(4):373-383.