بررسی نگرش و موانع کار تیمی در بخش مراقبت های ویژه از دیدگاه پرستاران در همه گیری کووید-19

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در خط مقدم مبازه با کووید-19 تیم ­درمان فشارهای بی‌­سابقه­‌ای را تجربه می‌­کند. در برابر این فشارها کار تیمی مهمتر و چالش برانگیزتر شده است. زیرا در شرایط بحرانی افراد تلاش می­‌کنند تا با هم کار کنند که ممکن است در شرایط عادی چنین کاری را انجام ندهند. لذا این مطالعه باهدف بررسی نگرش و موانع کار تیمی از دیدگاه پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه در همه‌گیری کووید-19 انجام شد.
روش‌ها: در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر 97 پرستار شاغل در بخش‌­های مراقبت ویژه به روش تمام­‌شماری از مهر تا دی 1399 با توجه به معیارهای ورود انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­‌ها پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش به کار تیمی و سنجش موانع کار تیمی بود که پس از انجام روایی و پایایی توسط مشارکت‌کنندگان تکمیل شد. داده‌­ها با استفاده از آمار توصیفی و تی مستقل با نرم‌افزار SPSS نسخه 25 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمره نگرش پرستاران به کارتیمی 10/4 ± 127/82 بود. میزان موانع موجود برای کار تیمی را 54 (55/67%) نفر زیاد 32 (32/3%) نفر کم و 11 (11/34%) نفر بدون مانع گزارش کرده بودند. بیشترین موانع کار تیمی با مدیران پرستاری، مدیران سازمان، پزشکان مشاور و درمانگر و کمترین موانع با کارکنان رادیولوژی و پرستاران گزارش شد.
نتیجه‌گیری: عملکرد مدیران پرستاری و ضعف روابط درون گروهی از مهمترین موانع کار تیمی در شرایط همه­‌گیری هستند و برای ارائه کار تیمی با کیفیت در شرایط همه‌گیری باید شرح وظایف و برنامه­‌ها از پیش توسط مدیران سازمان تعیین گردد و پرستاران آموزش­‌های کافی را در این زمینه دریافت کنند.

کلیدواژه‌ها


References: 1. Alharbi J, Jackson D, Usher K. The potential for COVID-19 to contribute to compassion fatigue in critical care nurses. Journal of clinical nursing. 2020;29(15-16):2762-4. doi:10.1111/jocn.15314 2. Baker DP, Gustafson S, Beaubien J, Salas E, Barach P. Medical teamwork and patient safety: the evidence-based relation. AHRQ publication. 2005;5(53):1-64. 3. Gagnon LL, Roberge GD. Dissecting the journey: nursing student experiences with collaboration during the group work process. Nurse education today. 2012;32(8):945-50. doi:10.1016/j.nedt.2011.10.019 4. Thomas EJ, Studdert DM, Burstin HR, Orav EJ, Zeena T, Williams EJ, et al. Incidence and types of adverse events and negligent care in Utah and Colorado. Medical care. 2000;38(3):261-71. doi:10.1097/00005650-200003000-00003 5. Molina FJ, Rivera PT, Cardona A, Restrepo DC, Monroy O, Rodas D, et al. Adverse events in critical care: Search and active detection through the Trigger Tool. World J Crit Care Med. 2018;7(1):9-15. doi:10.5492/wjccm.v7.i1.9 6. Khademian Z, Sharif F, Tabei SZ, Bolandparvaz S, Abbaszadeh A, Abbasi HR. Teamwork improvement in emergency trauma departments. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2013;18(4):333-9. 7. Eldar R, Marincek C, Kullmann L. Need for rehabilitation teamwork training in Europe. Croat Med J. 2008;49(3):352-7. doi:10.3325/cmj.2008.3.352 8. Wibowo A, Wangloan EH. Students’attitude and teamwork. Dinasti International Journal of Management Science. 2019;1(2):126-32. doi:10.31933/dijms.v1i2.40 9. Guirardello EdB. Impact of critical care environment on burnout, perceived quality of care and safety attitude of the nursing team. Rev Lat Am Enfermagem. 2017;25:e2884-e. doi:10.1590/1518-8345.1472.2884 10. Alharbi J, Jackson D, Usher K. Compassion fatigue in critical care nurses. An integrative review of the literature. Saudi medical journal. 2019;40(11):1087-97. doi:10.15537/smj.2019.11.24569 11. Henkin S, Chon TY, Christopherson ML, Halvorsen AJ, Worden LM, Ratelle JT. Improving nurse-physician teamwork through interprofessional bedside rounding. J Multidiscip Healthc. 2016;9:201-5. doi:10.2147/JMDH.S106644 12. Harvey EM, Freeman D, Wright A, Bath J, Peters VK, Meadows G, et al. Impact of Advanced Nurse Teamwork Training on Trauma Team Performance. Clinical Simulation in Nursing. 2019;30:7-15. doi:10.1016/j.ecns.2019.02.005 13. Krueger L, Ernstmeyer K, Kirking E. Impact of Interprofessional Simulation on Nursing Students' Attitudes Toward Teamwork and Collaboration. The Journal of nursing education. 2017;56(6):321-7. doi:10.3928/01484834-20170518-02 14. Wong AH-W, Gang M, Szyld D, Mahoney H. Making an “Attitude Adjustment”: Using a Simulation-Enhanced Interprofessional Education Strategy to Improve Attitudes Toward Teamwork and Communication. Simulation in Healthcare. 2016;11(2):177-25. doi:10.1097/SIH.0000000000000133 15. Dinius J, Philipp R, Ernstmann N, Heier L, Göritz AS, Pfisterer-Heise S, et al. Inter-professional teamwork and its association with patient safety in German hospitals—A cross sectional study. PLOS ONE. 2020;15(5):e0233766. doi:10.1371/journal.pone.0233766 16. Yaghoubi M, Ebrahimi Torki M, Salesi M, Ehsani-Chimeh E, Bahadori M. The Relationship between Teamwork and Missed Nursing Care: Case Study in a Military Hospital in Tehran. Journal-Mil-Med. 2019;21(1):63-72. 17. Ghanjal A, Sedaghat A, Motaqhey M, Dellavari AR, Tavakoli R. Risk management and assessment of field emergency center using FMEA method. Journal-Mil-Med. 2008;10(3):167-74. 18. Baker DP, Amodeo AM, Krokos KJ, Slonim A, Herrera H. Assessing teamwork attitudes in healthcare: development of the TeamSTEPPS teamwork attitudes questionnaire. Quality & safety in health care. 2010;19(6):e49. doi:10.1136/qshc.2009.036129 19. Najafi M, Keshmiri F, Najafi M, Shirazi M. Assessment Of Validity And Reliability Of Team STEPPS Teamwork Attitudes Questionnaire (T-TAQ) In Iran. payavard. 2014;7(5):389-98. 20. Behnia O, HosseinPour M, Zarea K. The Analysis of the Team Working Facilitating Factors among nurses Working in Training Centers affiliated with the University of Jondi SHapour in Ahvaz. Avicenna-J-Nurs-Midwifery-Care. 2016;24(4):247-55. doi:10.21859/nmj-24045 21. Boraz Paranjani S, Shariati A, Alijani Renani H, Moein Moosavi B. The study of limitation in effective communication of nurse-patient in Ahwaz educational hospitals. Nurs Res. 2011;5(16):45-52. 22. keykha a, Heydari A. Nursing care role conflict: A concept analysis by Walker and Avant method. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2020;9(3):728-41. 23. Suter E, Arndt J, Arthur N, Parboosingh J, Taylor E, Deutschlander S. Role understanding and effective communication as core competencies for collaborative practice. Journal of Interprofessional Care. 2009;23(1):41-51. doi:10.1080/13561820802338579 24. Khademian Z. Teamwork Training in Healthcare Delivery System: A Review of the Literature. Sadra Medical Journal. 2017;5(3):173-86. 25. Souza GCd, Peduzzi M, Silva JAMd, Carvalho BG. Teamwork in nursing: restricted to nursing professionals or an interprofessional collaboration? Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2016;50(4):642-9. doi:10.1590/S0080-623420160000500015 26. Mahfoozpour S, Mojdekar R. Attitudes of Health Care providers toward Teamwork, Safety Climate and knowledge. Advances in Nursing & Midwifery. 2012;21(76):35-41. 27. Thomas EJ, Sexton JB, Helmreich RL. Discrepant attitudes about teamwork among critical care nurses and physicians. Critical care medicine. 2003;31(3):956-9. doi:10.1097/01.ccm.0000056183.89175.76 28. O'Leary KJ, Ritter CD, Wheeler H, Szekendi MK, Brinton TS, Williams MV. Teamwork on inpatient medical units: assessing attitudes and barriers. Quality & safety in health care. 2010;19(2):117-21. doi:10.1136/qshc.2008.028795 29. Amiran p, Pour Rabi M, Fatemi Mehr A. Evaluation of Patient Safety Culture Based on the Viewpoint of Nurses and Physicians Employed in a Military Hospital. MILITARY CARING SCIENCES. 2018;5(1 (15) #r00354):26-33.