تاثیر اجرای برنامه توانمندسازی معنوی بر شایستگی منتورینگ معنوی افسران جنگ نرم

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات طب، قرآن وحدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکزتحقیقات طب قرآن وحدیث دانشگاه بقیه الله

3 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین ، ایران

4 ، مرکز تحقیقات بیماریهای خونی ارثی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، گروه کودکان، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج (، رئیس گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی کشور

چکیده

زمینه و هدف: تربیت معنوی دانشجویان، توسط اساتید در جایگاه منتور، نیازمند توانمندسازی معنوی و تعمیق معنویت در محیط دانشگاه است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجرای برنامه توانمندسازی معنوی، بر شایستگی منتورینگ معنوی افسران جنگ نرم انجام شد.
روش‌ها: این کارآزمایی ­بالینی شاهددار، تصادفی شده، در سال 1398روی 98 نفر از فرماندهان ارتش در شهر تهران انجام شد. فرماندهان بر اساس معیارهای ورود، به روش نمونه­‌گیری در دسترس انتخاب و به روش تخصیص تصادفی گروهی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه کتبی، تکمیل فرم جمعیت­‌شناختی و پرسشنامه سلامت معنوی حرفه­‌ای، مداخله برای گروه آزمون، طی برنامه غیرحضوری با روش چند رسانه‌­ای مبتنی بر مدل قلب سلیم با هدف: جلب اعتماد، دانش افزایی درباره سلامت معنوی، توسعه ارتباط با خدا، خود، مردم و عالم طبیعت و انگیزش اجرا شد. با اهداء نرم افزار آموزشی و پیگیری آموزش­‌ها در شبکه مجازی، به مدت 15 هفته، مداخله ادامه داشت. گروه کنترل، مداخله­‌ای دریافت نکردند. بعد از چهار ماه (با اتمام زمان مداخله) پرسشنامه مجدد توسط هر دو گروه تکمیل گردید. جهت آنالیز اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و روش­‌های آماری تحلیلی (آزمون­‌های ویلکاکسون، من ویتنی، آزمون کای مربع و آزمون دقیق فیشر) استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سلامت معنوی حرفه‌ای دو گروه قبل از مداخله، اختلاف معناداری نداشت (13/82 ± 254/54 در گروه کنترل و 11/0 ± 257/59 در گروه مداخله) .بعد از مداخله، اختلاف معنی‌دار آماری از نظر این شاخص در گروه مداخله دیده شد (0/001>P) با 106 واحد افزایش (رسیدن به 68/51 ± 363/12). مقدار ضریب همبستگی (r) بین سلامت معنوی حرفه‌ای- سلامت معنوی آلیسون برابر با 0/76 و مقدار 0/001>P بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به ضرورت تعمیق معنویت در مراکز اموزشی- نظامی و تأثیر برنامه توانمندسازی معنوی بر شایستگی منتورینگ معنوی فرماندهان، استفاده از این نرم افزار آموزشی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


1. Fesharaki F, Sehhat S. Islamic human resource management (iHRM) enhancing organizational justice and employees’ commitment: Case of a Qard al-Hasan bank in Iran. Journal of Islamic Marketing. 2018:9(1): 204-218. https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2017-0029[In Persian] 2. Faghihi AH, Zare Matin H, Jandaghi GR, Musavi SM. The Relationship between Workplace Spirituality and Employees’ Empowerment. Commercial Strategies. 2012;9(50):97-112. [In Persian] 3. Melhem Y. The antecedents of customer-contact employees’ empowerment. Employee relations. 2004;26(1):72-93. https://doi.org/10.1108/01425450410506913 4 Marques JF. The spiritual worker: An examination of the ripple effect that enhances quality of life in-and outside the work environment. Journal Management Development. 2006; 25(9):884-95. https://doi.org/10.1108/02621710610692089 5. Garcia-Zamor J-C. Workplace spirituality and organizational performance. Public Administration Review. 2003;63(3):355-63. https://doi.org/10.1111/1540-6210.00295 6 Sohrabi F. Principles of spiritual intelligence. Journal of Mental Health. 2008;1(1):14-8. 7 Abedi L, Mazruee H. Individual factors affecting military forces job satisfaction. Journal of Military Medicine. 2010; 12 (1):45-49. URL: http://militarymedj.ir/article-1-615-en.html[In Persian] 8. Castillo CA. Examining Spirituality and Resiliency of Active-Duty US Army Field-Grade Officers: Grand Canyon University; Grand Canyon University, ProQuest Dissertations Publishing, 2020. 27994482. 9. Sabin RBS, Villanueva MA, Nuqui C, Divina L, Mergal BB. Spiritual Health and Religious Practices as Correlates to the Quality of Life amongst Faculty and Staff. Abstract Proceedings International Scholars Conference.2019; 7(1):447-465. https://doi.org/0.35974/isc.v7i1.1061 10. Ramroodi M, Nastizi N. The impact of spiritual leadership on spiritual health through the mediation of organizational support. Journal of Research on Religion & Health.2020:6(2):73-86. http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh 11. Mousavi SAR, Momeni MR. The factors that affecting on empowering schools of armed forces of republic Islamic of Iran in personal domain. Strategic Defense Studies. 2018;72(16):27-50. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=751395[In Persian] 12. Mohammadi M, hakkak M, Nazarpouri A, Mousavi N. Designing a Training and Instruction Model for Institutional Administrators of the Islamic Republic of Iran, Based on Interpretative Structural Modeling and MICMAC Analysis. Journal of Research in Human Resources Management. 2018;10(2):179-206. [In Persian] 13. Rashidzadeh F. The nature and factors of spiritual excellence of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran. Amniat Pajouhi. 2014;12(44):7-27. [In Persian] 14 Bakhtiari H. The effect of spirituality on the empowerment of NAJA commanders and middle managers. Journal of Policy Management Studies Quarterly (PMSQ). 2008;3(2):156-67. [In Persian] 15. Shahmoradi NR, Shaikhvaisi Y. The Role of Spirituality on the Apparent Discipline and Spiritual Discipline of Staff of the Iranian Armed Forces. Military Caring Sciences. 2016; 3 (3):149-155. URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-141-en.html[In Persian] 16 Aslakson RA, Isenberg SR, Crossnohere NL, Conca-Cheng AM, Yang h, Weiss M, et al. Utilising advance care planning videos to empower perioperative cancer patients and families: a study protocol of a randomised controlled trial. British Medical Journal open. 2017;7(5):1-11. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016257 17 Majlisi MB. Bahar al-Anwar: Al-Wafa Institute Beirut.; 1404. p.5. p45. 18 Asadzandi M, Lotfian L, Hosseini S M, Abolghasemi H. Design and Validation of Professional Spiritual Health Questionnaire for Professors (Soft War Officers). Journal of Military Medicine.2021; 22 (12) :1209-1221.URL: http://militarymedj.ir/article-1-2510-fa.html[In Persian] 19 Asadzandi M. (2021) Designing and Validating the Students' Spiritual Self-care Empowerment Model with Sound Heart Approach. Scientific journal of Education Strategies in Medical Science. 2021; 14 (1):53-62.URL: http://edcbmj.ir/article-1-2567-en.html[In Persian] 20 Mahdavi B, Fallahi Khoshknab M, Mohammadi F, Hosseini M. The effect of group spiritual care on quality of life in family caregivers of elders with Alzheimer's disease. Journal of health promotion management. 2015;4(3):34-42. URL: http://jhpm.ir/article-1-476-en.html[In Persian] 21 Asadzandi M. Professors, spiritual characteristics for role- modeling education. Education Strategies in Medical .2017; 10(1):23-35 URL: http://edcbmj.ir/article-1-1094-en.html[In Persian] 22 Haghshenas S, Iravani M, Nasrabadi HB. Study of effective factors on job satisfaction of Omid Hospital Staff in Isfahan city. Journal of Management and Accounting Studies. 2015;3(01):22-6. DOI: https://doi.org/10.24200/jmas.vol3iss01pp22-26 23 Khoramirad A, Arsangjang S, Ahmaritehran H, Dehghani H. The Relation between Spiritual Intelligence and Test Anxiety Among Nursing and Midwifery Students: Application of Path Analysis. Iranian Journal of Medical Education. 2013;13(4):319-30. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=335194>.[In Persian] 24. Hsiao YC, Chiang HY, Lee HC, Chen SH. The effects of a spiritual learning program on improving spiritual health and clinical practice stress among nursing students. Journal of Nursing Research. 2012 Dec;20(4):281-90. doi: 10.1097/jnr.0b013e318273642f. PMID: 23154439. 25 Behboodi S, Akrami F, Farid M, Akbari Kamrani M. The effect of educational intervention on the level of spiritual health of midwifery students using the spiritual health assessment questionnaire of the Iranian society. Journal of Medical Ethics. 2019;13(44):21-9. [In Persian] 26. Ebrahimian Ghajari R, Toopeh M, Behbahani M, Vakili S, Hashemi Razini H. Effectiveness of Islamic Life-Style Training on Marital Burnout, Resiliency and Spiritual Health in Women with Addict Husband. Islamic Life Style. 2019; 3 (4) :28-36.URL: http://islamiclifej.com/article-1-317-en.html[In Persian] 27 Asgari Ghoncheh K, Hashemnejad H, Hajibabaeei HR. The relationship between spiritual well-being and demographic characteristic of students of Qazvin University of Medical Sciences. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2018; 22(3):50-7. URL: http://journal.qums.ac.ir/article-1-2678-en.html. [In Persian] 28 Dehbashi F, Sabzevari S, Tirgari B. The relationship between spiritual well-being and hope in Hemodialysis patients referring to the Khatam Anbiya hospital in Zahedan 2013-2014. Medical Ethics Journal. 2015; 9(30):77-97. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=410946