بررسی کیفیت زندگی، سلامت عمومی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در کارکنان یک نیروی نظامی : مطالعه توصیفی- مقطعی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پشکی خمین

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)- طبقه ششم ساختمان پیامبر اعظم

چکیده

زمینه و هدف: ویژگی­ های خاص کاری افراد در نیروی نظامی می ­تواند بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی این افراد اثرگذار باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی و سلامت عمومی پایوران یک نیروی نظامی و عوامل موثر انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- مقطعی در سال 1396 است. چهارصد نفر از پایوران یک نیروی نظامی از شهرهای بندرعباس، بوشهر و ماهشهر به روش تصادفی ساده بر اساس معیارهای ورود و خروج به مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه خودگزارشگر و شامل سه بخش جمعیت شناختی، پرسشنامه 36 گویه ای SF-36 و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 بود. در پایان، داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 شدند و با آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و نیز آمار تحلیلی همچون آزمون­ های تی مستقل، تحلیل واریانس یک و چند طرفه و نیز آزمون مقایسه چندگانه توکی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: پژوهش حاضر نشان داد که چهارصد فرد مورد بررسی دارای میانگین و انحراف معیار سنی (6/41) 34/09 سال هستند. از نظر جنسی همه مرد و دارای (85/93) 153/73 ماه سابقه کاری هستند. نتایج نشان داد که نمرات کیفیت زندگی پایوران در سطح متوسط قرار دارد. همچنین میانگین نمرات سلامت عمومی نشان دهنده وضعیت طبیعی و فاقد علائم مرضی بود. در زیر مقیاس‌های کیفیت زندگی، عملکرد جسمی بالاترین میانگین و درد جسمی پایین‌ترین میانگین را داشت. کمترین میانگین نمرات در سلامت عمومی در زیر مقیاس مربوط به افسردگی بود. نمرات کیفیت زندگی با کلیه متغیرهای جمعیت شناختی به جز درجه نظامی رابطه آماری معنادار داشت (0.05P<) و نمرات سلامت عمومی نیز با اکثریت متغیرهای جمعیت شناختی به ویژه با میزان درآمد نمونه ها رابطه معنادار آماری داشته است (0.05P<).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد جهت حفظ و ارتقاء شرایط موجود نیاز به آموزش و اقدامات حمایتی می‌باشد. محیط نظامی به علت دارا بودن شرایط ویژه نیازمند مدیریت عالمانه و دقیق‌تری جهت حفظ سرمایه‌های اصلی آن که نیروی انسانی آن می­ باشند، هست. لذا با توجه به عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی اثرگذار بر متغیرهای وابسته کیفیت زندگی و سلامت عمومی پایوران بایستی برنامه‌ریزی‌های حمایتی از آنان به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


1. Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM, Martin M. Validation of the United States' version of the world health organization quality of life (WHOQOL) instrument. Journal of clinical epidemiology. 2000;53(1):1-12. 2. Green S, Cooper BA. Occupation as a quality of life constituent: A nursing home perspective. British Journal of Occupational Therapy. 2000;63(1):17-24. 3. Riise T, Moen BE, Nortvedt MW. Occupation, lifestyle factors and health-related quality of life: the Hordaland Health Study. Journal of occupational and environmental medicine. 2003;45(3):324-32. 4. Rosen LN, Carpenter CJ, Moghadam LZ. Impact of military life stress on the quality of life of military wives. Military Medicine. 1989;154(3):116-20. 5. Pflanz S, Sonnek S. Work stress in the military: prevalence, causes, and relationship to emotional health. Military medicine. 2002;167(11):877-82. 6. Pflanz SE, Ogle AD. Job stress, depression, work performance, and perceptions of supervisors in military personnel. Military medicine. 2006;171(9):861-5. 7. Boehmer TK, Boothe VL, Flanders WD, Barrett DH. Health-related quality of life of US military personnel: a population-based study. Military medicine. 2003;168(11):941-7. 8. Hosseini S, Zarei E, Abhari A. Psychological effects of long term army naval missions on their families a qualitative study. Journal Mil Med. 2012;14(2):113-21. 9. Saber A, T H. The relationship between general health and job performance in navy staffs. . The 2th national congress of Naval preventive medicine, health, rescue and clinical management. 2013. 10. Laripoor R, Hosseini S, Mollazadeh M, Shahali H, S F. The military epidemiology by survey on navy staffs The first student congress of military medicine and health management in military staffs. 2013. 11. LeFrere KJ. An assessment of US Navy Junior Officer retention from 1998-2000. AIR UNIV MAXWELL AFB AL, 2002. 12. Wilcove GL. Results of the Navy Quality of Life Survey. NAVY PERSONNEL RESEARCH STUDIES AND TECHNOLOGY MILLINGTON TN, 2005. 13. Anisi J, Eskandari M, Ghorbani Z, Abdolmohammadi E. Personal and organizational factors related to job burnout in naval personnel. International Journal of Behavioral Sciences. 2010;4(3):249-53. 14. Motavaliyan F, S AO. Mental health in military and related factors Journal of army university, The national congress of Naval preventive medicine, health, rescue and clinical management. 2011. 15. WHOQOL-BREF W. Introduction, Administration, Scoring and Generic Version of the Assessment—Field Trial Version. Geneva, Switzerland. 1996. 16. Montazeri A, Gashtasebi A, Vahdaninia M. Translate, determine of reliability and validity of Persian questionnaire of SF36. Payesh. 2005;5(1):49. 17. Goldberg D, Williams P. General health questionnaire (GHQ). Swindon, Wiltshire, UK: nferNelson. 2000. 18. Noorbala A, Mohammad K. The validation of general health questionnaire-28 as a psychiatric screening tool. Hakim Research Journal. 2009;11(4):47-53. 19. Ebadi A, Bakhshiyan Kolarijani R, Malmir M, Shamsi A, R G. Comparison of quality of life among military and non military men with hypertension. Journal of military medicine. 2011;13(3):189-94. 20. Saffari M, Koenig HG, Pakpour AH, Sehlo MG. Health related quality of life among military personnel: what socio-demographic factors are important? Applied Research in Quality of Life. 2015;10(1):63-76. 21. Barrett DH, Morris RD, Jackson Jr WG, Michalek JE. Serum dioxin and psychological functioning in US Air Force veterans of the Vietnam War. Military medicine. 2003;168(2):153-9. 22. Owens BD, Cameron KL. The burden of musculoskeletal injuries in the military. Musculoskeletal Injuries in the Military: Springer; 2016. p. 3-10. 23. Morken T, Magerøy N, Moen BE. Physical activity is associated with a low prevalence of musculoskeletal disorders in the Royal Norwegian Navy: a cross sectional study. BMC musculoskeletal disorders. 2007;8(1):56. 24. Amir V, Morteza K, Mohsen NF, Jafar A. The effect of Military Training on Conscript Soldiers' General Health. Bull Env Pharmacol Life Sci. 2015;4:123-6. 25. Ghanbary S.A., Ashnagar M., Habibi B., N R. Relationship between anxiety and depression with musculoskeletal disorders in military personnel. Military caring sciences. 2017;4(2):95-101.