تاثیر مداخله آموزشی بر مدیریت استرس در پرستاران جراحی قلب

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده بهداشت

2 بیمارستان افشار

3 دانشکده پزشکی

4 گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پرستاری یکی از حرفه ­های پراسترس است که رشد مهارت­های مدیریت استرس در آنها برای کاهش استرس ضرورت دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر روش­های مشارکتی بر مدیریت استرس در پرستاران جراحی قلب انجام شد.
روش­ ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی با طرح قبل از مداخله و یک­ماه پس از مداخله با جایگزینی تصادفی است. جامعه آماری، شامل 42 پرستار شاغل در بخش­ های جراحی قلب، اتاق عمل و ICU قلب بیمارستان افشار یزد در سال 1398 بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه­ مشخصات فردی و اجتماعی و پرسشنامه­ استرس پرستاری (NSS) صورت گرفت. مداخله آموزشی بر روی گروه آزمون در طی 2 جلسه به مدت 8 ساعت به صورت کارگاه آموزشی انجام شد. داده­ها با نرم­افزار SPSS ویرایش 16 تحلیل شد..
یافته ­ها: میانگین نمره ابعاد استرس شغلی پرستاران بعد از مداخله نسبت به قبل از آن در گروه مداخله 2/36±6/88 نسبت به گروه کنترل 5/13±11/65کاهش معناداری داشته است (0/004˂p < /span>). به عبارت دیگر پرستارانی که در برنامه‌های آموزشی مدیریت استرس قرار گرفتند، استرس شغلی کمتری را گزارش دادند.
نتیجه ­گیری: شرکت پرستاران در برنامه‌های آموزشی مدیریت استرس، موجب کاهش استرس شغلی آنها در بخش­­های جراحی قلب شد. لذا پیشنهاد می‌شود که مدیران پرستاری نسبت به برگزاری برنامه­ های مدیریت استرس در جهت ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری در محیط ­کار اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


1. Kim Y-S, Park J-Y, Park S-Y. Relationship between job stress and work-related musculo-skeletal symptoms among hospital nurses. Journal of muscle and joint health. 2009;16(1):13-25. 2. Faraji O, Valiee S, Moridi G, Ramazani A, REZAEI FM. Relationship between job characteristic and job stress in nurses of Kurdistan University of Medical Sciences educational hospitals. 2012. 3. Farhadi M, Khalkhali H, Hemmati Maslak Pak M. Job stressors in critical care nurses. The journal of urmia nursing and midwifery faculty. 2014;11(11):875-883. 4. Rezaei S, Hosseini M, Falahi M. Effect of communication skills teaching in job stress level among nurses occupying in rehabilitation center. TUMJ. 2006;64(1):21-26. 5. Motie Mr, Kalani M, Samadi A, Eshaghi H, Ghobadi P. Prevalence of job stressorsin male pre-hospital emergency technicians. 2010. 6. Aoki M, Keiwkarnka B, Chompikul J. Job stress among nurses in public hospitals in Ratchaburi province, Thailand. Journal of Public Health and Development. 2011;9(1):19-27. 7. Marten Wd, Wilkerson B. Stress, work and mental health: a global perspective. Acta neuropsychiatrica. 2003;15(1):44-53. doi:10.1034/j.1601-5215.2003.00017.x 8. Shahraki Vahed A. Assessment of the relationship between mental health and job stress among nurses. Journal of Jahrom University of medical sciences. 2010;8(3):34-40. doi:10.29252/jmj.8.3.34 9. Amini F. The relationship between resiliency and burnout in nurses. Journal of research development in nursing and midwifery. 2013;10(2):94-102. 10. Linden W. Stress management: From basic science to better practice: Sage Publications; 2004. 11. Hosseini Z, Moeini B, Hazavehei S, Aghamollai T, Moghimbeigi A. Effect of educational stress management, based on Precede model, on job stress of nurses. Hormozgan Medical Journal. 2011;15(3):200-208. 12. Jafari M. Comparison of lecture and blended teaching methods on learning and satisfaction of medical students in biochemistry course. Iranian journal of medical education. 2012;12(7):488-497. 13. Stuart GW. Principles and practice of psychiatric nursing-e-book: Elsevier Health Sciences; 2014. 14. Strine TW, Chapman DP, Kobau R, Balluz L, Mokdad AH. Depression, anxiety, and physical impairments and quality of life in the US noninstitutionalized population. Psychiatric Services. 2004;55(12):1408-1413. doi:10.1176/appi.ps.55.12.1408 15. Sohrabi A, Mahmoudi H, Salamezadeh Zavareh E, Siratinir M. Effect of cardiopulmonary resuscitation training based on stabilizing model on depression, anxiety and stress of intensive care unit nurses. Education Strategies in Medical Sciences. 2014;7(2):83-88. 16. Uwaoma NC, Obi-Nwosu H, Aguocha HC. Effect of gender and hospital unit on nurses' anxiety. Asian Journal of Business and Management Sciences. 2011;1(4):48-53. 17. Cavalheiro AM, Moura Junior DF, Lopes AC. Stress in nurses working in intensive care units. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2008;16(1):29-35. doi:10.1590/S0104-11692008000100005 18. Zaeri S, Neysi A. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Training on Job Stress and Psychological Well-Being. 2019. doi:10.30699/acadpub.ijhehp.6.4.349 19. Mobasher -Amini K, Rezaei B, Esmaeilpour- Bandboni M. Sources of Occupational Stress and their Relationship with Personal and Occupational Factors in Nurses of Rasht Teaching Hospitals in 2016. Journal of Community Health Research. 2020;9(1):21-29. doi:10.18502/jchr.v9i1.2570 20. Rezaee N, Behbahany N, Yarandy A, Hosseine F. Correlation between occupational stress and social support among nurses. Iran Journal of Nursing. 2006;19(46):71-78. 21. Salimi A, Bakhtiari SB, Moghim F, Shakarami M, Dovarniya R. Efficacy Of Cognitive Behavioral Stress Management Therapy On Job Stressin Nursing Staff In Intensive Care Units. 2017. 22. Khazar N, Jalili Z. The Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nurses' Stress Management in Intensive Care Units. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2019;7(4):300-311. doi:10.29252/ijhehp.7.4.300 23. Orly S, Rivka B, Rivka E, Dorit S-E. Are cognitive-behavioral interventions effective in reducing occupational stress among nurses? Applied Nursing Research. 2012;25(3):152-157. doi:10.1016/j.apnr.2011.01.004 24. Mok ALF, Chau JPC, Chan DWK, Ip WY. The effectiveness of cognitive behavioral interventions in reducing stress among nurses working in hospitals: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports. 2014;12(7):12-23. doi:10.11124/jbisrir-2014-1601 25. Kravits K, McAllister-Black R, Grant M, Kirk C. Self-care strategies for nurses: A psycho-educational intervention for stress reduction and the prevention of burnout. Applied Nursing Research. 2010;23(3):130-138. doi:10.1016/j.apnr.2008.08.002 26. Kiani J, Abbasi F, Pakizeh A, Gholizadeh B, Darvishi S. Effect Of Stress Management And Emotional Regulation On Nurses'job Satisfaction. Journal of Nurse and Physician Within War. 2016;4 (12):147-157. 27. Wang W, Kong AWM, Chair SY. Relationship between job stress level and coping strategies used by Hong Kong nurses working in an acute surgical unit. Applied nursing research. 2011;24(4):238-243. doi:10.1016/j.apnr.2009.09.003 28. Shareinia H, Khuniki F, Bloochi Beydokhti T. Comparison between job stress among emergency department nurses with nurses of other departments. Quarterly Journal of Nursing Management. 2018;6(3):48-56. doi:10.29252/ijnv.6.3.4.48 29. Hays MA, All AC, Mannahan C, Cuaderes E, Wallace D. Reported stressors and ways of coping utilized by intensive care unit nurses. Dimensions of critical care nursing. 2006;25(4):185-193. doi:10.1097/00003465-200607000-00016 30. ALnems A, Aboads F, Al-Yousef M, AL-Yateem A, Abotabar N. Nurses' perceived job related stress and job satisfaction in Amman private hospitals. Retrieved December. 2005;1:2009. 31. Milliken TF, Clements PT, Tillman HJ. The impact of stress management on nurse productivity and retention. Nursing Economics. 2007;25(4):203. 32. Taormina RJ, Law CM. Approaches to preventing burnout: the effects of personal stress management and organizational socialization. Journal of Nursing Management. 2000;8(2):89-99. doi:10.1046/j.1365-2834.2000.00156.x 33. Beck CT. Secondary traumatic stress in nurses: A systematic review. Archives of psychiatric nursing. 2011;25(1):1-10. doi:10.1016/j.apnu.2010.05.005 34. Judkins S, Reid B, Furlow L. Hardiness training among nurse managers: Building a healthy workplace. The journal of continuing education in nursing. 2006; 37(5):202-207. doi:10.3928/00220124-20060901-03