آزمون آمادگی جسمانی در رزم: طراحی و اعتبارسنجی در نظامیان ایرانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آمادگی­جسمانی سهم عمده­ای در آمادگی رزم دارد و آزمون­های فعلی، آمادگی­جسمانی مورد نیاز در رزم را نمی­سنجند. هدف از مطالعه حاضر طراحی و اعتبار سنجی آزمون آمادگی­جسمانی عملیاتی، جهت تعیین حدنصاب قابل قبول از نظر جسمانی برای اعزام به عملیات­های معاصر بود.
روش‌ها: آزمودنی­های این مطالعه را مردان نظامی با میانگین سنی 14/4±5/30 سال تشکیل دادند. پس از طراحی آزمون، از روایی محتوا، ملاک و تمایز برای سنجش روایی و از روش آزمون-آزمون­مجدد برای سنجش پایایی آزمون استفاده شد. شاخص­های فیزیولوژیک ضربان قلب، لاکتات خون و میزان درک فشار بورگ (RPE)، برای تعیین شدت آزمون طراحی شده بکار رفتند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSPSS-18  استفاده شد.
یافته‌ها: آزمون به صورت چرخه­ای و متشکل از 11 ماده پشت سر­هم طراحی شد. در بررسی روایی محتوایی، اجزایی از آزمون که شاخص روایی محتوایی آنها کمتر از حد مورد قبول بود، اصلاح و تغییرات لازم در آن‏ها انجام شد. سپس مراحل روایی آنها تکرار شد تا مقدار مطلوب، یعنی نسبت روایی محتوا بیش از 56/0 و شاخص روایی محتوا بیشتر از 79/0 بدست آمد. بین زمان آزمون طراحی شده با زمان آزمون آمادگی­رزم آمریکا (ACRT) همبستگی مثبت و با میانگین مجموع سه آزمون استقامتی و با مسافت طی شده در آزمون کوپر همبستگی منفی و معنادار مشاهده شد. زمان انجام آزمون در تکاوران نخبه و غیرنخبه اختلاف معنادار داشت. بین زمان آزمون و زمان آزمون­مجدد همبستگی معنادار مشاهده شد.
 نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آزمون طراحی شده از روایی محتوایی، ملاکی و تمایز و همچنین پایایی قابل قبولی برخوردار است. همچنین متغیرهای فیزیولوژیک ضربان قلب و غلظت لاکتات خون و RPE قبل و بعد از آزمون نشان دادند که شدت آزمون، بیشینه است.

کلیدواژه‌ها


1. Harms PD, Herian M, Krasikova DV, Vanhove AJ, Lester PB. The Comprehensive Soldier and Family Fitness Program Evaluation. Report# 4: Evaluation of Resilience Training and Mental and Behavioral Health Outcomes. 2013. 2. U.S. Army. Physical Readiness Training. (Field Manual 21-20). Washington, DC: Headquarters, Department of the Army; 1980. 3. Batchelor JE. The applicability of the army physical fitness test in the contemporary operating environment. DTIC Document, 2008. 4. Huang H-C. The Predictors of a Proposed Combat Readiness Test: University of Pittsburgh; 2017. 5. Public Reveal of the New Army Physical Readiness Test (APRT) and the Army Combat Readiness Test (ACRT) 2011 [Available from: http://www.dodlive.mil/index.php/2011/02/army-roundtable-new-army-physical-andcombat-readiness-tests/. 6. Shakibaee A, Rahimi M, Bazgir B, Asgari A. A review on physical fitness studies in military forces. EBNESINA- Journal of Medical. 2015;16(4):64-79. 7. Panichkul S, Hatthachote P, Napradit P, Khunphasee A, Nathalang O. Systematic review of physical fitness testing to evaluate the physical combat readiness of Royal Thai Armed Forces. Military medicine. 2007;172(12):1234-8. doi:10.7205/MILMED.172.12.1234 8. Heinrich KM, Spencer V, Fehl N, Poston WS. Mission essential fitness: comparison of functional circuit training to traditional Army physical training for active duty military. Mil Med. 2012;177 (10): 1125-30. doi:10.7205/MILMED-D-12-00143 9. Spencer V, Fehl N. Mission essential fitness: comparison of functional circuit training to traditional Army physical training for active duty military. Military medicine. 2012;177(10):1125. doi:10.7205/MILMED-D-12-00143 10. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel psychology. 1975;28(4):563-75. doi:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x 11. Waltz CF, Bausell BR. Nursing research: design statistics and computer analysis: Davis FA; 1981. 12. Shakibaee A, Faghihzadeh S, Alishiri GH, Ebrahimpour Z, Faradjzadeh S, Sobhani V, et al. How accurate are the anthropometry equations in in Iranian military men in predicting body composition? Asian journal of sports medicine. 2015;6(4). doi:10.5812/asjsm.23206 13. K S. TRADOC revises Army Physical Fitness Test 2011 [Available from: http://www.army.mil/article/52548/tradoc-revises-army-physicalfitness-test. 14. Manocchia P. Anatomy of Exercise: A Trainer's Inside Guide to Your Workout: Firefly Books Ltd; 2008. 15. Haff GG, Triplett NT. Essentials of Strength Training and Conditioning 4th Edition: Human kinetics; 2015. 16. Baker JS, Davies B. High intensity exercise assessment: Relationships between laboratory and field measures of performance. Journal of Science and Medicine in Sport. 2002;5(4):341-7. doi:10.1016/S1440-2440(02)80022-6 17. Abbasi R, Rastegar M. Correlation between Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST) field tests, Sargent jump and 300 yard shuttle run tests with laboratory anaerobic Wingate test in evaluation of indoor soccer player's anaerobic readiness. Annals of Biological Research. 2012;3(1):377. 18. U.S. Army. Army Physical Readiness Training. (Field Manual 7-22). Washington, DC: Headquarters, Department of the Army; 2012. 19. Sell TC, Abt JP, Crawford K, Lovalekar M, Nagai T, Deluzio JB, et al. Warrior Model for Human Performance and Injury Prevention: Eagle Tactical Athlete Program (ETAP) Part II. Journal of special operations medicine : a peer reviewed journal for SOF medical professionals. 2010;10(4):22-33. 20. Harman EA, Gutekunst DJ, Frykman PN, Sharp MA, Nindl BC, Alemany JA, et al. Prediction of simulated battlefield physical performance from field-expedient tests. Military medicine. 2008; 173(1):36-41. doi:10.7205/MILMED.173.1.36 21. Hogan J, Hogan R. Noncognitive predictors of performance during explosive ordnance disposal training. Military Psychology. 1989;1(3):117. doi:10.1207/s15327876mp0103_1 22. Leinonen H. Are Martial Arts good for your Core Strength. 2013. 35-42 23. Williams AG, Rayson MP. Can simple anthropometric and physical performance tests track training-induced changes in load-carriage ability? Military medicine. 2006;171(8):742. doi:10.7205/MILMED.171.8.742 24. Rayson M, Holliman D, Belyavin A. Development of physical selection procedures for the British Army. Phase 2: relationship between physical performance tests and criterion tasks. Ergonomics. 2000; 43(1):73-105. doi:10.1080/001401300184675 25. K. S. TRADOC revises Army Physical Fitness Test 2011 [cited 2012 6/18]. [Available from: http://www.army.mil/article/52548/tradoc-revises-army-physicalfitness-test. 26. Dhahbi W, Chaouachi A, Padulo J, Behm DG, Chamari K. Five-meter rope-climbing: a commando-specific power test of the upper limbs. International journal of sports physiology and performance. 2015;10(4):509-15. doi:10.1123/ijspp.2014-0334 27. Dhahbi W, Chamari K, Cheze L, Behm DG, Chaouachi A. External Responsiveness and Intrasession Reliability of the Rope-Climbing Test. J Strength Cond Res. 2016;30(10):2952-8. doi:10.1519/JSC.0000000000001367 28. Falk B, Bar-Eli M. The psycho-physiological response to parachuting among novice and experienced parachutists. Aviation, space, and environmental medicine. 1995. 29. Londeree BR. Effect of training on lactate/ventilatory thresholds: a meta-analysis. 1997. doi:10.1097/00005768-199706000-00016 30. Spiering BA, Walker LA, Hendrickson NR, Simpson K, Harman EA, Allison SC, et al. Reliability of military-relevant tests designed to assess soldier readiness for occupational and combat-related duties. Mil Med. 2012;177(6):663-8. doi:10.7205/MILMED-D-12-00039 31. Aandstad A, Holme I, Berntsen S, Anderssen SA. Validity and reliability of the 20 meter shuttle run test in military personnel. Military medicine. 2011;176 (5):513-8. doi:10.7205/MILMED-D-10-00373 32. Angeltveit A, Paulsen G, Solberg PA, Raastad T. Validity, Reliability, and Performance Determinants of a New Job-Specific Anaerobic Work Capacity Test for the Norwegian Navy Special Operations Command. J Strength Cond Res. 2016;30(2):487-96 doi:10.1519/JSC.0000000000001041