نقش واسطه‌ای شفقت به خود در رابطه بین ناگویی هیجانی و علایم شخصیت مرزی با اقدام به رفتار خودجرحی غیرخودکشی‌گرا در سربازان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

2 استادیار روانشناسی بالینی،گروه روانپزشکی، بیمارستان گلستان، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران.

3 دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان‌پزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار آمار زیستی،گروه آمار زیستی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

5 گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رفتار خودجرحی غیرخودکشی‌گرا پیش‌بین قوی اقدام به خودکشی در آینده محسوب می‌شود. رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی گرا در نمونه‌های نظامی بیشتر است. به‌ منظور فهم بهتر این رفتار و عوامل مرتبط و میانجی آن پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه‌ای شفقت به خود در رابطه بین ناگویی هیجانی و علایم شخصیت مرزی با اقدام به رفتار خودجرحی غیرخودکشی گرا در سربازان انجام شد.
روش‌ها: طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی مدل معادلات ساختاری بود. تعداد 254 سرباز از ارتش در شهر تهران در سال 1398 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های خود آسیبی عمدی، ناگویی هیجانی، علایم شخصیت مرزی و شفقت به خود را تکمیل کردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از نسخه 23 نرم‌افزار SPSS و Liserl-8.80 انجام شد.
یافته‌ها: رفتارهای خودجرحی با نمره کلی ناگویی هیجانی (39/0r=،01/0>p < /span>) و علایم مرزی (64/0r=،01/0>p < /span>) رابطه مثبت و معنی‌دار دارد، در حالی‌ که با شفقت به خود (69/0-r=،01/0>p < /span>) رابطه منفی و معنی‌دار دارد. همچنین شفقت به خود با نمره کلی ناگویی هیجانی (41/0r=-،01/0>p < /span>) و علایم مرزی (60/0r=-،01/0>p < /span>) رابطه منفی و معنی‌دار دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که شفقت به خود نقش میانجی را در رابطه بین ناگویی هیجانی و علایم شخصیت مرزی با اقدام به رفتارخودجرحی غیرخودکشی گرا ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان گفت شفقت به خود به‌ عنوان عامل محافظت‌کننده در برابر اثرات منفی ناگویی هیجانی و علایم شخصیت مرزی عمل می‌کند. ناگویی هیجانی و علایم شخصیت مرزی عامل مؤثری در اقدام به رفتارهای خودجرحی است که می‌تواند به‌واسطه سازه‌ شفقت به خود میانجی‌گری شود؛ بنابراین این عامل را می‌توان در تدوین برنامه‌های پیشگیری و درمانی برای رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی‌گرا در سربازان مدنظر قرارداد.

کلیدواژه‌ها


1. Sadri Damirchi E, Fayazi M, Mohammadi N. The Relationship between Self-efficacy and Perceived Social Support with Addiction Tendency among Soldiers. Journal Mil Med. 2017 Feb 15;18(4):316-24 2. Farsi Z, Jabari moroee M, Ebadi A. General health assessment of Army soldiers seen in a military medical outpatient clinic in Tehran. JAUMS. 2006. 4(3). 923-930. 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth Edition. American Psychiatric Publishing, Arlington, VA. 2013. doi:10.1176/appi.books.9780890425596 4. Whitlock J, Muehlenkamp J, Purington A, Eckenrode J, Barreira P, Baral Abrams G, et al. Nonsuicidal self-injury in a college population: General trends and sex differences. Journal of American College Health. 2011;59(8):691-8. doi:10.1080/07448481.2010.529626 5. Zetterqvist M, Lundh LG, Dahlstrom O, Svedin CG. Prevalence and function of non-suicidal self-injury (NSSI) in a community sample of adolescents, using suggested DSM-5 criteria for a potential NSSI disorder. J Abno Child Psycho. 2013; 41: 759-773. doi:10.1007/s10802-013-9712-5 6. Swannell SV, Martin GE, Page, A., Hasking P, John, NJ. Prevalence of nonsuicidal self-injury in nonclinical samples: Systematic review, meta-analysis and meta-regression. Suicide and Life-Threatening Behavior. 2014; 44(3): 273-303. doi:10.1111/sltb.12070 7. Heath N, Schaub K, Holly S, Nixon MK. Self-injury today: review of population and clinical studies in adolescence. in: Nixon, M.K, Heath, N.L. (Eds.),Self-injury in Youth: The Essential Guide to Assessment and Intervention. Routledge Press, New York, NY, pp. 2009;9-27. 8. Kimbrel NA, DeBeer BB, Meyer EC, Gulliver SB, Morissette SB. Nonsuicidal self-injury and suicide attempts in Iraq/Afghanistan war veterans. Psychiatry research. 2016;243:232-7. doi:10.1016/j.psychres.2016.06.039 9. Bryan C, Bryan A. Nonsuicidal self‐injury among a sample of united states military personnel and veterans enrolled in college classes. Journal of clinical psychology. 2014;70(9):874-85. doi:10.1002/jclp.22075 10. Bryan CJ, Bryan AO, May AM, Klonsky ED. Trajectories of suicide ideation, nonsuicidal self‐injury, and suicide attempts in a nonclinical sample of military personnel and veterans. Suicide and Life‐Threatening Behavior. 2015;45(3):315-25. doi:10.1111/sltb.12127 11. Turner BJ, Kleiman EM, Nock MK. Non-suicidal self-injury prevalence, course, and association with suicidal thoughts and behaviors in two large, representative samples of US Army soldiers. Psychological medicine. 2019;49(9):1470-80. doi:10.1017/S0033291718002015 12. Avakh F, Mahdavi A, Ebrahimi M. The relation of self-mutilation and personality disorders among military soldiers. 2014. 13. Klonsky ED, May AM, Glenn CR. The relationship between nonsuicidal self-injury and attempted suicide: Converging evidence from four samples. Journal of abnormal psychology. 2013;122(1):231.doi:10.1037/a0030278 14. Jiang Y, You J, Zheng X, Lin M-P. The qualities of attachment with significant others and self-compassion protect adolescents from non suicidal self-injury. School psychology quarterly. 2017;32 (2): 143.doi:10.1037/spq0000187 15. Cleare S, Gumley A, O'Connor RC. Self‐compassion, self‐forgiveness, suicidal ideation, and self‐harm: A systematic review. Clinical psychology & psychotherapy. 2019. doi:10.1002/cpp.2372 16. Hasking P, Boyes ME, Finlay-Jones A, McEvoy PM, Rees CS. Common pathways to NSSI and suicide ideation: the roles of rumination and self-compassion. Archives of Suicide Research. 2019; 23(2):24760.doi:10.1080/13811118.2018.1468836 17. Neff K. Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and identity. 2003;2(2):85-101. doi:10.1080/15298860309032 18. López A, Sanderman R, Ranchor AV, Schroevers MJ. Compassion for others and self-compassion: Levels, correlates, and relationship with psychological well-being. Mindfulness. 2018;9(1): 325-31. doi:10.1007/s12671-017-0777-z 19. Cleare S, Gumley A, O'Connor RC. Self‐compassion, self‐forgiveness, suicidal ideation, and self‐harm: A systematic review. Clinical psychology & psychotherapy. 2019. doi:10.1002/cpp.2372 20-Bluth K, Neff KD. New frontiers in understanding the benefits of self-compassion. Self and Identity. 2018;17(6):605-8. doi:10.1080/15298868.2018.1508494 21. Basharpoor S, Khanjani S, Foroghi A. Predict to self-injury behavior in men with borderline personality disorder based on their levels of distress tolerance and self-compassion. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2017; 18. 22. Mohammadi R, Khanjani S, Rajabi M. Relation of Distress Tolerance and Self-compassion with Symptoms of Borderline Personality in People with Borderline Personality Disorder Referred to one of the Military Hospitals. J Police Med. 2015; 4 (3):191-200 23. Rivera AC. Mindfulness and self-compassion in relation to Borderline Personality Disorder. Alliant International University, 2013, 108 pages; 3591048 24. Aydin A, Campus G, Kadıköy İT. An investigation of the relationship between self-compassion, humor and alexithymic characteristics of parents with autistic children. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. 2014;5:145-59. 25. Gilbert P, McEwan K, Gibbons L, Chotai S, Duarte J, Matos M. Fears of compassion and happiness in relation to alexithymia, mindfulness, and self‐criticism. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 2012;85(4):374-90.doi:10.1111/j.20448341.2011.02046.x 26. Gilbert P, McEwan K, Catarino F, Baiao R, Palmeira L. Fears of happiness and compassion in relationship with depression, alexithymia, and attachment security in a depressed sample. British Journal of Clinical Psychology. 2014;53(2):228-44. doi:10.1111/bjc.12037 27. Paivio SC, McCulloch CR. Alexithymia as a mediator between childhood trauma and self-injurious behaviors. Child abuse & neglect. 2004; 28 (3): 339-54. doi:10.1016/j.chiabu.2003.11.018 28. Norman H, Borrill J. The relationship between self‐harm and alexithymia. Scandinavian journal of psychology. 2015;56(4):405-19. doi:10.1111/sjop.12217 29. Cerutti R, Calabrese M, Valastro C. Alexithymia and personality disorders in the adolescent non-suicidal self-injury: Preliminary results. Procedia Soc. Behav. Sci. 2014;114:372-6. doi:10.1016/j.sbspro.2013.12.714 30. Glenn CR, Klonsky ED. A multimethod analysis of impulsivity in non-suicidal self-injury. Personal Disord. 2010; 1(1):67-75. doi:10.1037/a0017427 31. Muehlenkamp JJ, Erlelt T, Claes L, Miller AL. Borderline personality features differentiate nonsuicidal and suicidal self-injury in adolescent outpatients. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2011; 52: 148-155. doi:10.1111/j.1469-7610.2010.02305.x 32. Selby EA, Bender TW, Gordon KH, Nock MK, JoinerT E. Nonsuicidal self-injury (NSSI) disorder: A preliminary study. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 2012; 3(2): 167 doi:10.1037/a0024405 33. Pérez S, Marco JH, García-Alandete J. Comparison of clinical and demographic characteristics among borderline personality disorder patients with and without suicidal attempts and non-suicidal self-injury behaviors. Psychiatry research. 2014;220(3):935-40. doi:10.1016/j.psychres.2014.09.001 34. Nouri R, Fathi Ashtiani A, Ahmadi K, Gholam- Ali Lavasani M. Status general and mental health in basic combat training Soldiers. J military Psychology 2014; 5(18): 5-14. 35. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling: Guilford publications; 2015. 36- Gratz KL. Measurement of deliberate self-harm: preliminary data on the Deliberate Self-Harm Inventory. J Psychop Beh Asses 2001; 23: 253-263. doi:10.1023/A:1012779403943 37. Fliege H, Kocalevent R, Walter OB, Beck S, Gratz KL, Gutierrez P, Klapp BF. Three assessment tools for deliberate self-harm and suicide behavior: evaluation and psychopathological correlates. J Psycho Res 2006; 61: 113-121. doi:10.1016/j.jpsychores.2005.10.006 38. Raes F, Pommier E, Neff KD, Van Gucht D. Construction and factorial validation of a short form of the Self-Compassion Scale. Clin Psychol Psychother. 2011;18(3):250-5. doi:10.1002/cpp.702 39. Khanjani S, Foroughi AA, Sadghi K, Bahrainian SA. [Psychometric properties of Iranian version of self-compassionscale (short form)]. Pajoohande. 2016; 21(5): 282-9. 40-Jackson M, Claridge G. Reliability and validity of a psychotic trait questionnaire [STQ]. Br J Clin Psychol 1991; 30(4):311-23. doi:10.1111/j.2044-8260.1991.tb00952.x 41. Shankar R. Borderline personality disorder and the psychosis spectrum: A personality and divided visual field study. Oxford University; 1998. [Dissertation] 42. Mohammadzadeh A, Goodarzi MA, Taghavi MR, Mollazadeh M. The study of factor structure, validity, reliability and standardization of borderline personality scale in Shiraz university students. J Fundam Mental Health. 2005;27(7):75-89. 43. Preece D, Becerra R, Robinson K, Dandy J, Allan A. The psychometric assessment of alexithymia: Development and validation of the Perth Alexithymia Questionnaire. Personality and Individual Differences. 2018;132:32-44. doi:10.1016/j.paid.2018.05.011 44. Mousavi Asl E, Mahaki B, Khanjani S, Mohammadian Y. The Assessment of Alexithymia Across Positive and Negative Emotions: The Psychometric Properties of the Iranian Version of the Perth Alexithymia Questionnaire, Iran J Psychiatry Behav Sci. Online ahead of Print; 14(4):e102317. doi:10.5812/ijpbs.102317 45. Mojahed A, Rajabi M, Khanjani S, Basharpoor S. Prediction of Self-Injury Behavior in Men with Borderline Personality Disorder Based on Their Symptoms of Borderline Personality and Alexithymia. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction. 2018;7(3). doi:10.5812/ijhrba.67693 46. Foroughi A, Khanjani S, Mousavi Asl E. Relationship of Concern About Body Dysmorphia with External Shame, Perfectionism, and Negative Affect: The Mediating Role of Self-Compassion, Iran J Psychiatry Behav Sci. 2019; 13(2):e80186. doi:10.5812/ijpbs.80186 47. Springer KW, Sheridan J, Kuo D, Carnes M. Long-term physical and mental health consequences of childhood physical abuse: Results from a large population-based sample of men and women. Child abuse & neglect. 2007;31(5):517-30. doi:10.1016/j.chiabu.2007.01.003 48. Xavier A, Pinto-Gouveia J, Cunha M. The protective role of self-compassion on risk factors for non-suicidal self-injury in adolescence. School Mental Health. 2016;8(4):476-85. doi:10.1007/s12310-016-9197-9 49. Van Vliet KJ, Kalnins GR. A compassion-focused approach to nonsuicidal self-injury. J Ment Health Couns. 2011; 33(4): 295. doi:10.17744/mehc.33.4.j7540338q223t417