وضعیت سلامت پناهجویان روهینگیا، مروری ساختاریافته

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 ارتش

2 دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی آجا، گروه سلامت در بلایا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بحران آوارگان مسلمان روهینگیا به یکی از مخاطرات دهه اخیر تبدیل شده است. کشتار سازمان یافته مردم روهینگیا در میانمار منجر به کوچ اجباری آنها از محل زندگی خود به بنگلادش شده است و بزرگترین کمپ آوارگان جهان را وجود آورده است. هدف از این مطالعه برآورد وضعیت سلامت این آوارگان است.
 روش‌ها‌: مطالعه حاضر به روش مرور ساختاریافته صورت پذیرفته است. کلیدواژه‌های میانمار، روهینگیا، بندگلادش، بروما و ترکیب آنها در داده پایگاه‌های بین‌المللی بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی مورد جستجو قرار گرفته است. در نهایت تعداد 40 مقاله با توجه به معیارهای مختلف ورود و خروج مقاله انتخاب گردید.
یافته‌ها: ارزیابی مقالات مرتبط با وضعیت سلامت مسلمانان روهینگیا نشان داد که این پناهجویان در کمپ Cox’s Bazar دارای وضعیت نامناسبی از نظر بهداشتی هستند. کمبود تجهیزات و منابع اولیه بهداشتی مانند آب شرب سالم، گسترش بالای بیماری‌های واگیر، نبود امنیت غذایی، محدودیت‌های اجتماعی، آسیب‌های روانی، بالا بودن نرخ خشونت‌های رفتاری و همچنین وضعیت نامناسب وضعیت زنان باردار از مشکلات مسلمانان روهینگیا هستند.
نتیجه‌گیری: مشکلات مختلف مربوط به وضعیت سلامت مسلمانان روهینگیا در کمپ‌های کشور بنگلادش، ضرورت تسریع و گسترش کمک‌های انسانی به این مردم جهت جلوگیری از یک فاجعه انسانی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


1. White K. Rohingya in Bangladesh: an unfolding public health emergency. Lancet. 2017; 390 (10106): 1947. doi:10.1016/S0140-6736(17)32677-6 2. United Nations High Commissioner for Refugees. Joint Statement on the Rohingya Refugee Crisis; 2017. http://www.unhcr.org/news/press/2017/10/59e4c17e5/joint-statement-rohingya-refugee-crisis.html. [Accessed 29 November 2017]. White K. Rohingya in Bangladesh: an unfolding public health 2017;390(emergency. Lancet): 1947 doi:10.1016/S0140-6736(17)32677-6 3. International Organization for Migration. Rohingya children drown fleeing Myanmar Violence: IOM; 2017c https://www.iom.int/news/rohingya-children-drown-fleeing-myanmar-violence-iom. [Accessed 29 November 2017] 4. Chan EY, Chiu CP, Chan GK. Medical and health risks associated with communicable diseases of Rohingya refugees in Bangladesh 2017. International Journal of Infectious Diseases. 2018; 68:39-43. doi:10.1016/j.ijid.2018.01.001 5. Ahmed B, Orcutt M, Sammonds P, Burns R, Issa R, Abubakar I, Devakumar D. Humanitarian disaster for Rohingya refugees: impending natural hazards and worsening public health crises. The Lancet Global Health. 2018; 6(5): e487-8. doi:10.1016/S2214-109X(18)30125-6 6. Mahmud ZH, Islam MS, Imran KM, Hakim SA, Worth M, Ahmed A, Hossan S, Haider M, Islam MR, Hossain F, Johnston D. Occurrence of Escherichia coli and faecal coliforms in drinking water at source and household point-of-use in Rohingya camps, Bangladesh. Gut pathogens. 2019;11(1):1-1. doi:10.1186/s13099-019-0333-6 7. Ahmed B. Landslide susceptibility modelling applying user-defined weighting and data-driven statistical techniques in Cox's Bazar Municipality, Bangladesh. Natural Hazards. 2015 ;79(3):1707-37. doi:10.1007/s11069-015-1922-4 8. Islam MM, Yunus MY. Rohingya refugees at high risk of COVID-19 in Bangladesh. The Lancet Global Health. 2020;8(8): e993-4 doi:10.1016/S2214-109X(20)30282-5 9. Campbell J, Buchan J, Cometto G, David B, Dussault G, Fogstad H, Fronteira I, Lozano R, Nyonator F, Pablos-Méndez A, Quain EE. Human resources for health and universal health coverage: fostering equity and effective coverage. Bulletin of the World Health Organization. 2013; 91:853-63. doi:10.2471/BLT.13.118729 10. Ministry of Health, Number of medical students attending in medical universities under Department of Human Resources for Health in the year of 2015-2016, in: Newsletter Volume 1 No. 2, Ministry of Health and Sports, NayPyi Taw, Myanmar, 2016:21. (In Burmese) 11. Myint P, Sein TT. Myanmar health systems in transition policy notes series, policy notes# 1; what are the challenges facing Myanmar in progressing towards universal health coverage. World Health Organization. 2015. 12. Ministry of Health and Sports, Human resources for health, in: Myanmar National Health Plan (2017-2021), Ministry of Health and Sports, Nay Pyi Taw, Myanmar, 2017: 10e11. 13. Kanchanachitra M, Lindelow T, Johnston P, Hanvoravongchai FM, Lorenzo NL, Huong SA, et al. Human resources for health in southeast Asia: shortages, distributional challenges, and international trade in health services, Lancet 377 (2011): 769e781. doi:10.1016/S0140-6736(10)62035-1 14. R.J. Holden, M.C. Scanlon, N.R. Patel, R. Kaushal, K.H. Escoto, R.L. Brown, S.J. Alper, J.M., Arnold, T.M. Shalaby, K. Murkowski, B.T. Karsh, a human factors framework and study of the effect of nursing workload on patient safety and employee quality of working life, BMJ Qual. Saf. 2011: 15e24 doi:10.1136/bmjqs.2008.028381 15. S. Bradley, F. Kamwendo, E. Chipeta, W. Chimwaza, H. de Pinho, E. McAuliffe, Too few staff, too many patients: a qualitative study of the impact on obstetric care providers and on quality of care in Malawi, BMC Pregnancy Childbirth 15 (2015): 65. doi:10.1186/s12884-015-0492-5 16. Tay AK, Riley A, Islam R, Welton-Mitchell C, Duchesne B, Waters V, Varner A, Moussa B, Alam AM, Elshazly MA, Silove D. The culture, mental health and psychosocial wellbeing of Rohingya refugees: a systematic review. Epidemiology and psychiatric sciences. 2019;28(5):489-94. doi:10.1017/S2045796019000192 17. Saha SK, Darmstadt GL, Hanif M, Khan R. Seroepidemiology of varicella-zoster virus in Bangladesh. Ann Trop Paediatr Int Child Health 2002; 22:341-5 doi:10.1179/027249302125002001 18. World Health Organization. Mortality and Morbidity Weekly Bulletin (MMWB): Cox's Bazar, Bangladesh, Volume No. 6: 19 November 2017; 2017a http://www.searo.who.int/bangladesh/mmwbvol6.pdf. [Accessed 29 November 2017]. 19. United Nations Children's Fund. World's second largest oral cholera vaccination campaign kicks off at Rohingya camps in Bangladesh; 2017a. http://www. unicef.org.hk/en/worlds-second-largest-oral-cholera-vaccination-campaignkicks-off-at-rohingya-camps-in-bangladesh/. [Accessed 21 November 2017] 20. Centers for Disease Control and Prevention. Health Information for Travelers to Bangladesh: Clinical View; 2017b. https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/clinician/none/Bangladesh. [Accessed 27 November 2017] 21. International Organization for Migration. Situation Report: Rohingya Refugee, Crisis Cox's Bazar; 2017d. https://www.humanitarianresponse.info/system/files/ documents/files/171119_weekly_iscg_sitrep_final.pdf. 22. International Organization for Migration. Situation Report: Rohingya Refugee, CrisisCox's Bazar; 2017b. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ 171126_weekly_iscg_sitrep_final.pdf. [Accessed 28 November 2017]. 23. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Myanmar: humanitarian bulletin. Switzerland: United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs; 2013 24. WHO. Emergency: Rohingya crisis. Situation report number 10. https://www.who.int/docs/ default-source/searo /Bangladesh/Bangladesh -rohingya-crisis-pdf-reports/sitreps/sitreps-2020/who-cox-s-bazarsitrep-10.pdf?sfvrsn=74795981_2 (accessed June 19, 2020) 25. Raju E, Ayeb-Karlsson S. COVID-19: how do you self-isolate in a refugee camp? Int J Public Health 2020; published online May 8. DOI:10.1007/s00038-020-01381-8 doi:10.1007/s00038-020-01381-8 26. Khan MN, Islam MM, Rahman MM. Risks of COVID19 outbreaks in Rohingya refugee camps in Bangladesh. Public Health in Practice. 2020 Jun 2:100018. doi:10.1016/j.puhip.2020.100018 27. UN High Commissioner for Refugees. COVID-19 preparation/response. April 2020. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/75920(accessed June 9, 2020). 28. Truelove S, Abrahim O, Altare C, et al. The potential impact of COVID-19 in refugee camps in Bangladesh and beyond: a modelling study. PLoS Med 2020; 17: e1003144 doi:10.1371/journal.pmed.1003144 29. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). States of denial: A review of UNHCR's response to the protracted situation of stateless Rohingya refugees in Bangladesh. Geneva: Policy Development and Evaluation Service; 2011 30. The Equal Rights Trust. A situation report on violence against statelessRohingya in Myanmar and their refoulement from Bangladesh. London: The Equal Rights Trust; 2012 31. Medicins Sans Frontiers (MSF). 10 years for Rohingya refugees in Bangladesh: Past, Present and Future MSF, 2002 32. Amnesty International. "We are at breaking point": Rohingya: persecuted in Myanmar, neglected in Bangladesh. London: Amnesty International; 2016 33. Crabtree K. Economic Challenges and Coping Mechanisms in Protracted Displacement. A Case Study of the Rohingya Refugees in Bangladesh. 2010; 5:41-58. doi:10.1080/15564901003610073 34. Akhter S, Kusakabe K. Gender-based violence among documented Rohingya refugees in Bangladesh. Indian J Gend Stud. 2014;21(2):225-46. doi:10.1177/0971521514525088 35. Prodip. Health and Educational Status of Rohingya Refugee Children in Bangladesh. J Population Social Studies. 2017;25(2):135-46. doi:10.25133/JPSSv25n2.005 36. Medicins Sans Frontiers (MSF). Tal makeshift camp: No one should have to live like this, The Rohingya people from Myanmar seeking refuge in Bangladesh: Stateless Rohingyas in Bangladesh: No one should have to live like this. MSF; 2007. Available at https://www.msf.org/sites/msf.org/files/oldcms/fms/article-images/2007-00/msf_stateless_rohingyas_biefing_paper.pdf.Accessed 8 Sept 2017. 37. United Nations High Commissioner on Refugees. South-East Asia: irregular maritime movements (Jan-Nov 2014). Geneva, Switzerland: United Nations, 2014: 1-8 38. Myo M. Final report of Inquiry Commission on Sectarian Violence in Rakhine State. Myanmar: Republic of the Union of Myanmar,2013. http://www.burmalibrary.org/docs15/Rakhine_Commission_ Report-en-red.pdf (accessed Aug 6, 2016) 39. Medicines Sans Frontiers. Myanmar: violence and intimidation leave tens of thousands without medical care. Amsterdam: Medicines Sans Frontiers, 2013 40. Fortify Rights. Policies of persecution: ending abusive state policies against Rohingya Muslims in Myanmar. Aurora, CO: Fortify Rights, 2014 41. Lee Y. Rep ort of the Special Rapporteur on situation of human rights in Myanmar (A/69/398, dot Sep 23, 2014). Geneva, 42. Myo M. Fin al report of inquiry commission on sectarian violence in Rakhine State. Myanmar: Republic of the Union of Myanmar, 2013 43. Refugee Relief and Repatriation Commissioner. RRRC Fact Sheet-Family Counting. Bangladesh: Refugee Relief and Repatriation Commissioner; 201 44. United Nations Children's Fund. Outcast and Desperate: Rohingya refugee children face a perilous Future. New York: UNICEF; 2017 45. International Organization for Migration. Needs and Population Monitoring Round 6 Assessment Report-Cox's Bazar, Bangladesh. Geneva: International Organization for Migration; 2017. 46. United Nations Children's Fund. Bangladesh Humanitarian Situation report-8 (Rohingya Influx). New York: UNICEF; 2017 47. Riley A, Varner A, Ventevogel P, et al. Daily stressors, trauma exposure, and mental health among stateless Rohingya refugees in Bangladesh. Transcult Psychiatry 2017;54(3):304-331: doi:10.1177/1363461517705571 [published Online First: 2017/05/26] doi:10.1177/1363461517705571 48. Medicines Sans Frontiers. "No one was left" Death and violence against the Rohingya in Rakhine state, Myanmar. Msf.org. 2018 Mar [cited 2018Mar 18]. Available from: https://www.doctorswithoutborders.ca/sites/default/files/2018_-_03_-_no_one_was_left_-_advocacy_briefing_on_ mortality_surveys.pdf 49. Human Rights Watch. "All my body was pain". Sexual violence against Rohingya women and girls in Burma. HRW.org. 2017 Nov 6 [cited 2018 May 2]. Available from: https://www.hrw.org/report/2017/11/16/all-mybody-was-pain/sexual-violence-against-rohingya-women-and-girlsburma 50. Desmon S. Rohingya refugees: A stateless people, a public health crisis.Hub.jhu.edu. 2017 Oct 18[cited 2018 Mar 18]. Available from: https://hub.jhu.edu/2017/10/18/rohingya-refugees-bangladesh-photo-essay/ 51. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies(IFRC). 2011 Myanmar: Cyclone Nargis 2008 facts and figures. 2011. http://www.ifrc.org/en/news-and-media/news-stories/asia-pacifc/ Myanmar/myanmar-cyclone-nargis-2008-facts-and-fgures/ (accessed Jan 15, 2018). 52. Site Report: 2015, Kutupalong Bangladesh; UNHCR (The UN Refugee Agency): Geneva, Switzerland, 2015. 53. Site Report: 2015, Kutupalong Bangladesh; UNHCR (The UN Refugee Agency): Geneva, Switzerland, 2015. 54. Lebano, A.; Hamed, S.; Bradby, H.; Gil-Salmerón, A.; Durá-Ferrandis, E.; Garcés-Ferrer, J.; Azzedine, F.; Riza, E.; Karnaki, P.; Zota, D.; et al. Migrants' and refugees' health status and healthcare in Europe: A scoping literature review. BMC Public Health 2020 doi:10.21203/rs.3.rs-15695/v1 55. Turrini, G.; Purgato, M.; Ballette, F.; Nosè, M.; Ostuzzi, G.; Barbui, C. Common mental disorders in asylum seekers and refugees: Umbrella review of prevalence and intervention studies. Int. J. Ment. Health Syst. 2017, 11, 51. doi:10.1186/s13033-017-0156-0 56. Hynie, M. The social determinants of refugee mental health in the post-migration context: A critical review. Can. J. Psychiatry 2018, 63, 297-303 doi:10.1177/0706743717746666 57. Di Meco, E.; Di Napoli, A.; Amato, L.M.; Fortino, A.; Costanzo, G.; Rossi, A.; Mirisola, C.; Petrelli, A.; The INMP Team. Infectious and dermatological diseases among arriving migrants on the Italian coasts. Eur. J. Public Health 2018, 28, 910-916. doi:10.1093/eurpub/cky126 58. Hou, W.K.; Liu, H.; Liang, L.; Ho, J.; Kim, H.; Seong, E.; Bonanno, G.A.; Hobfoll, S.E.; Hall, B.J. Everyday life experiences and mental health among conflict-affected forced migrants: A meta-analysis. J. Affect. Disord. 2020, 264, 50-68 doi:10.1016/j.jad.2019.11.165 59. Riza E, Karnaki P, Gil-Salmerón A, Zota K, Ho M, Petropoulou M, Katsas K, Garcés-Ferrer J, Linos A. Determinants of Refugee and Migrant Health Status in 10 European Countries: The Mig-HealthCare Project. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(17):6353. doi:10.3390/ijerph17176353 60. Brandenberger J, Tylleskär T, Sontag K, Peterhans B, Ritz N. A systematic literature review of reported challenges in health care delivery to migrants and refugees in high-income countries-the 3C model. BMC Public Health. 2019;19(1):755. doi:10.1186/s12889-019-7049-x 61. S.W. Lockley, L.K. Barger, N.T. Ayas, J.M. Rothschild, C.A. Czeisler, C.P. Landrigan, Harvard Work Hours, Health, Safety Group, Effects of health care provider work hours and sleep deprivation on safety and performance, Joint Comm. J. Qual. Patient Saf. 33 (2007): 7e18. doi:10.1016/S1553-7250(07)33109-7 62. Milton AH, Rahman M, Hussain S, Jindal C, Choudhury S, Akter S, et al. Trapped in statelessness: Rohingya refugees in Bangladesh. Int J Environ Res Publ Health 2017;14(942):1-8. doi:10.3390/ijerph14080942